eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessLAFIZ-MANA AÇISINDAN KUR’ÂN
(The Quran in Terms of Wording-Meaning )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 26
Number : 89
Page : 401-419


Özet
Bu çalışmada Kur’ân’ın lafız-mana aidiyeti hakkında gelen görüşler incelenmiştir. Gerek geleneksel telakkide ve gerekse çağdaş dönemde Kur’ân’ın hem manası hem de lafızları itibariyle Allah’a ait olduğu Müslümanların kâhir ekseriyeti tarafından kabul edilmiştir. Bununla beraber bazı Ulûmu’l-Kur’ân eserlerinde bu konuda üç farklı görüş nakledilmiştir. Bu eserlerde geleneksel kabulden farklı olarak Kur’ân lafızlarını Hz. Peygamber’e ve Cebrail’e atfeden iki görüş daha zikredilmiştir. Bu görüşleri eserlerinde nakleden müellifler, bu görüşlerin kim veya kimler tarafından benimsendiğine dair bir açıklama yapmamışlardır. Bu makalede çeşitli kaynaklar incelenmek suretiyle bu görüşleri benimseyenlerin kimler olduğu ve bu kanaatlerini hangi argümanlarla savundukları ortaya konulmuştur. İncelemeler neticesinde Kur’ân lafızlarını Hz. Peygamber’e veyahut da Cebrail’e atfeden yaklaşımların gelenekte kabul görmediği, Kur’ân’ın lafızlarının da manaları ile beraber Allah’a ait olduğunun kabul edildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Allah, Kur’ân, Lafız, Mana, Hz. Peygamber, Cebrail.

Abstract
In this study, the opinions about the Qur'an's wording-meaning have been examined. It has been accepted by the overwhelming majority of Muslims that the Qur'an belongs to Allah both in terms of its meaning and words, both in the traditional view and in the contemporary period. However, in some Ulumu'l-Qur'an works, three different views have been conveyed on this subject. In these works, unlike the traditional acceptance, the words of the Qur'an are used by Hz. Two more views ascribed to the Prophet and Gabriel have been mentioned. The authors, who conveyed these views in their works, did not make a statement as to who or by whom these views were adopted. In this article, by examining various sources, it has been revealed who those who adopt these views and with which arguments they defend these opinions. As a result of the examinations, the words of the Qur'an were revealed to Hz. It has been seen that the approaches attributed to the Prophet or Gabriel are not accepted in the tradition, and it is accepted that the words of the Qur'an, together with their meanings, belong to Allah.

Keywords
Allah, Qur'an, Word, Meaning, Hz. Prophet Gabriel.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri