eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSarah Grand’in Cennetlik İkizler Romanında Yapısalcılık Üzerinden Yeni Kadın Hareketi
(THE NEW WOMAN THROUGH STRUCTURALISM IN SARAH GRAND’S THE HEAVENLY TWINS )

Author : Halit Alkan    
Type : Copyright
Printing Year : 26
Number : 89
Page : 69-79


Özet
Yapısalcılık, metinsel bir eserin yüzey yapısından derin yapısını keşfetmek için bir sistemden oluşan kodlanmış bütünün kodunu çözmeye çalışan bir yaklaşımdır. Bu çalışma, Sarah Grand’ın “Cennetlik İkizler” (1893) romanında ‘Yeni Kadın’ hareketini yapısalcı yaklaşım açısından incelemeye çalışır. Bu roman, eşzamanlı olarak analiz edilir. Dizimsel bağıntı açısından Evadne Frayling, George Colquhoun ile evlenirken Angelica Hamilton-Wells, Bay Kilroy ile evlenir. Dizisel bağıntı açısından iki çift arasındaki ilişkilerde eşyapılılık görülür çünkü hem Evadne ile Colquhoun arasında hem de Angelica ile Bay Kilroy arasında da mutsuz birer evlilik vardır. Dizimsel bağıntı açısından Angelica, arkadaşı Tenor’un ölümünden sonra kocasına cinsel anlamda teslim olurken Evadne, ilk kocası Colquhoun’un ölümünden sonra ikinci kocasına cinsel anlamda teslim olur. Romanın yüzeysel yapısındaki sifilis hastalığı ve kılık değiştirme kapalı göstergelerdir. Derin yapıda bu göstergeler şu anlamda açık göstergelere dönüşür: Gösteren sifilis hastalığı iken gösterilen ahlaksızlık ve ölümdür; gösteren kılık değiştirme iken gösterilen özgürlüktür. Romanın derin yapısı açısından, romanın uyumu Evadne ve Angelica arasında ikili karşıtlık üzerine şöyle kuruludur: cahil/eğitimli, hapsedilmiş/özgür, hasta/sağlıklı. Roman bitmesine rağmen romanın ezgisi devam eder çünkü Evadne’a ve Angelica’ya ataerkil toplumda sadece eş ve anne rolü tanınır. Romanın derin anlamına gelince zihinsel kapasite bağlamında erkek ve kadın arasında doğuştan gelen bir fark yoktur ancak ataerkil toplumun, kadınlarla ilgili dayattığı önyargılar vardır çünkü erkek egemen toplum, kadınların erkeklerle aynı eğitimi almalarına imkân tanımaz.

Anahtar Kelimeler
Feminizm, ‘Yeni Kadın’, Sarah Grand, “Cennetlik İkizler”.

Abstract
Structuralism is an approach that seeks to decode the encoded whole consisting of a system to explore a textual work’s deep structure from the surface structure. This study tries to analyse the ‘New Woman’ in Sarah Grand’s “The Heavenly Twins” (1893) according to the structuralist approach. This novel is analysed synchronically. In terms of syntagmatic relation while Evadne Frayling marries George Colquhoun, Angelica Hamilton-Wells marries Mr. Kilroy. As for paradigmatic relation, homology of relationship is seen between two couples since there are unhappy marriages not only between Evadne and Colquhoun, but also between Angelica and Mr. Kilroy. In terms of syntagmatic relation while Angelica surrenders herself sexually to her husband after the death of her friend Tenor, Evadne surrenders herself sexually to her second husband after the death of her first husband Colquhoun. Syphilis and disguise in the novel’s surface structure are closed signs. However, in the deep structure these signs turn to be explicit signs as follows: When the signifier is syphilis, the signified is reprobate and death; when the signifier is disguise, the signified is freedom. In terms of the novel’s deep structure, the harmony performs on binary oppositions between Evadne and Angelica as follows: ignorant/educated, imprisoned/free, ill/healthy. Although the novel is over, the melody goes on since Evadne and Angelica can get only the role of a wife and a mother in patriarchal society. As for the novel’s deep meaning, women and men have no innate difference for mental capacity, but women face prejudices by patriarchal society because the male-dominant society does not provide women to take the same education as men.

Keywords
Structuralism, Feminism, ‘New Woman’, Sarah Grand, “The Heavenly Twins”.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri