eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessTİKELCİLİK BAĞLAMINDA TOPLUMSAL DEĞİŞME ÜZERİNE BİR BAKIŞ DENEMESİ
(AN EXPERIMENT ON SOCIAL CHANGE IN THE CONTEXT OF CULTURİSM )

Author : Fatih AMAN    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Toplumbilimlerinin ortaya çıkışından günümüze kadar gelen süreçte genel eğilim tümel bakış açısından yana olmuştur denilebilir. Dünyadaki bütün toplumların aynı evrelerden geçeceğini, zamanla birbirlerine benzeyeceklerini savunan tümel görüş günümüzde de etkinliğini sürdürmektedir. Zira sosyoloji hâlâ yoğun Batı merkezli bilimdir ve Batı mentalitesindeki ‘öteki toplumlar’ imajı da tümel bakış açısını desteklemekte ve pozitivist kuramın uzantısı olarak ‘öteki toplumlar Batı’nın geçtiği aşamalardan geçecek ve onlar gibi olacaktır’ önermesi önemini korumaktadır. Ancak pozitivizm ve modernizm etkisindeki tümel bakış açısının yanında postmodernizmin ortaya çıkmasıyla tikele yapılan atıflar da görülmeye başlanmıştır. Genel geçerlik iddiası taşıyan önermelerle birlikte otorite ve hiyerarşiyi reddederek onların yerine çoğulculuk, görecelilik, özgürlük ve yerelliği öne çıkaran postmodernizmin etkisiyle tikelci bakış yaygınlık kazanmaya başlamıştır. ‘Her toplum kendine özgüdür’ ve ‘bir toplumu anlamak için ona dışarıdan değil içerden ve derinlemesine bakılmalıdır’ düşüncesi etrafında araştırmalarını şekillendiren bu görüş, sosyolojinin de mikro yaklaşımlara doğru evrilmesiyle kendisine hareket alanı açmıştır. Bu makale toplumların değişimine tümel bakış yerine tikelci yaklaşımın parametreleriyle bakılmasının daha doğru sonuçlar verebileceği iddiasındadır. Çalışmada sosyolojik yöntem çerçevesinde tikelcilik konusunda bilgi verilecek ve onun toplumsal değişimle olan ilişkisi ele alınacaktır. Literatür taraması tekniğiyle sosyoloji ve sosyal antropoloji eserlerine başvurulacaktır.

Anahtar Kelimeler
Sosyoloji, Kültürel Antropoloji, Tikelcilik, Toplumsal Değişme, Postmodernizm.

Abstract
It can be said that in the period from the emergence of sociology until today, "the general tendency has been in favor of the universal point of view". The universal view, which maintains that all societies in the world will pass through the same phases and that they will resemble each other over time, is partially active today. Today, sociology is still intensely Western-centered science, and the image of "other societies" in the Western mentality also supports the universal perspective and the proposition that "other societies will pass through the stages of the West and will be like them" as an extension of the positivist theory maintains its importance. However, with the emergence of postmodernism, references to the particular began to be seen in addition to the universal perspective under the influence of positivism and modernism. With the effect of postmodernism, which emphasizes pluralism, relativism, freedom, and locality, instead of rejecting authority and hierarchy with propositions that claim general validity, the culturistic view has become widespread. "Every society is unique" and this view, which shapes its research around the idea that "to understand a society should be viewed from the inside and deeply, not from the outside", has opened a range of motion for itself with the evolution of sociology towards micro approaches. This article claims that looking at the change of societies with the parameters of the culturist approach rather than the universal perspective can give more accurate results. In the study, information about particularism will be given within the framework of sociological method and its relation with social change will be discussed. Sociology and social anthropology works will be consulted with the literature review technique.

Keywords
Sociology, Cultural Anthropology, Culturism, Social Change, Postmodernism.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri