eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessYALNIZ KURT ÖLÇEĞİ: TEK BAŞINA HAREKET ETMENİN VE ÇALIŞMANIN ÖLÇÜMÜNÜN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(The Lone Wolf Scale: A Validity and Reliability Study of the Measurement of Acting and Working Lone )

Author : Ozan Korkmaz    
Type : Copyright
Printing Year : 26
Number : 89
Page : 211-228


Özet
Yirmi birinci yüzyılda, bireyin tek başına hareket etme ve çalışma davranışlarını azaltması mutlu ve başarılı bir kariyer sürdürmesinde önemlidir. Bu çalışmanın amacı; bireylerin tek başına hareket etmesi ve çalışmasını ortaya koyan ve Barr, Dixon ve Gassenheimer (2005) tarafından geliştirilen Yalnız Kurt Ölçeği’nin Türk kültürü için geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 360 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 212 kadın, 148 erkek öğrenci katılmıştır. Ölçeğin geçerliğini değerlendirmek için yapı geçerliği, madde ayırt ediciliği ve uyum geçerliği incelenmiştir. Yapı geçerliği için yapılan analiz sonucunda ölçeğin tek faktörlü ve yedi maddeden oluşan orijinal yapısını doğruladığı görülmüştür. Madde ayırt ediciliğini incelemek için hesaplanan maddetoplam korelasyonlarının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Uyum geçerliği kapsamında Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği-Yeni Form toplam ve alt boyutları ile Yalnız Kurt Ölçeği toplam puanı arasında negatif ve anlamlı ilişkiler olduğu elde edilmiştir. Güvenirlik için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ile test-tekrar test korelasyon değerinin kabul edilebilir düzeylerde olduğu görülmüştür. Ölçeğin kadın ve erkek gruplar üzerinde ölçüm değişmezliği incelenmiş ve tek faktörlü yapının her iki grupta da aynı olduğuna ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular Yalnız Kurt Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Yalnız kurt, Tek başına çalışma, Tek başına hareket etme, İş birliği, Grup süreci.

Abstract
In the twenty-first century, it is important for the individual to reduce the behaviors of acting alone and working alone in order to maintain a happy and successful career. The aim of this study is to examine the validity and reliability of the Lone Wolf Scale developed by Barr, Dixon, and Gassenheimer (2005), which reveals individuals to act and work lone for Turkish culture. This research was carried out with 360 university students (212 female, 148 male). In order to evaluate the validity of the scale, construct validity, item discrimination and concordance validity were examined. It was seen that the construct validity analysis confirmed the single-factor and seven-item structure of the scale. The item-total correlations calculated to examine item discrimination were found to be at an acceptable level. Within the scope of concordance validity, it was found that there were negative and significant relationships between the scale and the total and sub-dimensions of the Career Adaptability Scale-New Form. The Cronbach alpha coefficient calculated for reliability and the test-retest correlation value were found to be at acceptable levels. The measurement invariance of the scale on the male and female groups was examined and it was concluded that the single-factor structure was the same in both groups. The findings indicate that the Turkish version of the Lone Wolf Scale is a valid and reliable measurement tool.

Keywords
Lone wolf, Working lone, Acting lone, Cooperation, Group process.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri