eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessDAHİLDE İŞLEME REJİMİ UYGULAMALARININ İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
(The Effect of Inward Processing Regime Applications on Export Performance: A Research in Konya Region )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 26
Number : 90
Page : 205-224


Özet
Dünya genelinde ülkelerin ortak hedefi uluslararası pazar alanlarından daha fazla pay alarak gelirlerini artırmaya yöneliktir. Bu sebeple, günümüz dünyasında ülkeler, ihracat oranlarını arttırmak için ihracata konu uygulama ve politikalara önem vermektedir. 1996 yılından itibaren Türkiye’de uygulamaya konulan Dahilde İşleme Rejimi (DİR); ihracat faaliyeti gösteren işletmelere, ihracatını yapacakları malın üretiminde kullanacakları hammadde ve ara malların vergilerden muaf tutularak dünya piyasa fiyatlarından ithalatını yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu kapsamda çalışmanın ana hedefi, ihracata dayalı ekonomik büyüme noktasında önem arz eden dahilde işleme rejiminin ve genel anlamda ihracat desteklerinin firmaların ihracat performanslarına etkisinin ne olduğunun incelenmesidir. Konya ilinde faaliyet gösteren ve dahilde işleme rejimi uygulamasından yararlanan ve yararlanmayan işletmeler ile 2021 yılında anket yolu ile veriler toplanarak, gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde, dahilde işleme rejimi uygulayan ve uygulamayan firmaların ihracat performansları arasında istatistiki bakımdan anlamlı düzeyde farklılık olduğu, firmaların ihracat desteklerinden yararlanma düzeylerinin ihracat performanslarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Dahilde işleme rejimini yüksek veya çok yüksek düzeyde uygulan firmaların ihracat performanslarının dahilde işleme rejimi uygulamayan firmaların ihracat performansına göre daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak, firmaların DİR uygulamalarından yararlanma düzeyleri, DİR’in firma faaliyetlerine etki düzeyleri ve hammadde ithalat nedenlerinin firmaların ihracat performanslarına anlamlı bir etkisinin olmadığı da ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Dahilde işleme rejimi, İhracat destekleri, İhracat, İthalat, İhracat performansı.

Abstract
The common goal of countries around the world is to increase their income by taking a larger share from international markets. For this reason, in today's world, countries give importance to export-related practices and policies in order to increase their export rates. Inward Processing Regime (IPR), which has been implemented in Turkey since 1996; It enables firms operating in export activities to import raw materials and intermediate goods to be used in the production of the goods to be exported at world market prices by exempting them from taxes. In this context, the main objective of the study is to examine the effect of the Inward Processing Regime, which is important at the point of export-based economic growth, and in general, the effect of export supports on the export performance of companies. Data were collected in the year 2021 through questionnaires with businesses operating in Konya and both benefiting and not benefiting from the Inward Processing Regime application, and statistical analyzes were made. As a result of the findings, it has been determined that there is a statistically significant difference between the export performances of the firms that apply and do not apply the Inward Processing Regime; and the level of benefiting from the export supports of the firms positively affects their export performance. It has been concluded that the export performance of the firms that apply the Inward Processing Regime at a high or very high level is at a higher level than the export performance of the firms that do not apply the Inward Processing Regime. However, it has also been revealed that the reasons of importing raw materials, level of benefiting from IPR applications and the level of effect of IPR on firm activities do not have a significant effect on the export performance.

Keywords
Inward processing regime, Export incentives, Export, Import, Export performance.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri