eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSINIF ÖĞRETMENLERİNİN OKUL YÖNETİCİLERİ İLE İLGİLİ HİZMETKÂR LİDERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
(Examination of Primary School Teachers' Perceptions of Service Leadership about School Managers )

Author : Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR  Hatice Vatansever Bayraktar, Orhan Korkmaz  
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin okul yöneticileri ile ilgili hizmetkâr liderlik algılarının ne düzeyde olduğu ve demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2020-2021 eğitim öğretim yılı İstanbul ili Küçükçekmece İlçesindeki Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ilkokullarında görev yapan toplam 208 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında hizmetkâr liderlik ölçeğinin yanında demografik bilgi formu kullanılmıştır. Aslan ve Özata (2011) tarafından geliştirilen “Hizmetkâr Liderlik Ölçeği” 14 soru ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Boyutlar güçlendirme, hizmet ve vizyon olarak sınıflandırılmıştır. Verilerin analizi SPSS 26.00 paket programı kullanılmıştır. Buna göre verilerin analizinde aritmetik ortalama, t testi, standart sapma kullanılmıştır. Veri analiz sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin okul yöneticileri ile ilgili hizmetkâr liderlik algılarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Hizmetkâr liderlik algısının güçlendirme alt boyutunun yüksek düzeyde; Hizmet alt boyutunun orta düzeyde ve Vizyon alt boyutunun yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin okul yöneticileri ile ilgili hizmetkâr liderlik algıları cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, mezuniyet durumu değişkenlerine göre incelenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin hizmetkâr liderlik algıları mezuniyet durumu ve eğitim durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklık göstermektedir. Bu anlamlı farklılık diğer fakülteleri bitirenler ve yüksek lisans mezunları lehinedir. Sınıf öğretmenlerinin hizmetkâr liderlik algıları cinsiyet ve medeni durum değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerine hizmetkâr liderlik davranışlarına yönelik hizmet içi eğitimler verilebilir ve eğitim düzeylerinin arttırılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Lider, Sınıf Öğretmeni, Hizmetkâr Liderlik, Öğretmen, Yönetici

Abstract
The aim of this study is to determine the level of servant leadership perceptions of primary school teachers about school administrators and whether they differ according to demographic variables. The research was carried out with a total of 208 primary school teachers working in public primary schools affiliated to the Ministry of National Education in the Küçükçekmece District of Istanbul in the 2020-2021 academic year. Within the scope of the research, demographic information form was used in addition to the servant leadership scale. The servant leadership scale consists of 14 questions and 3 dimensions. Dimensions were classified as empowerment, service and vision. Data analysis SPSS 26.0 package program was used. Accordingly, arithmetic mean, t test, standard deviation, were used in the analysis of the data. According to the data analysis results, it has been determined that the primary school teachers' perceptions of servant leadership about school administrators are at a moderate level. Primary school teachers' perceptions of servant leadership were examined according to the variables of gender, educational status, marital status, and graduation status. Servant leadership perceptions of primary school teachers show statistically significant differences according to the variables of graduation status and educational status. This significant difference shows a significant difference in favor of those who graduated from other faculties and graduates. Primary school teachers' perceptions of servant leadership do not show a statistically significant difference according to gender and marital status variable. As a result of the research, in-service trainings on servant leadership behaviors can be given to school administrators and it can be suggested to increase their education levels.

Keywords
Leader, Primary School Teachers, Servant Leadership, Teacher, Manager

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri