eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSİYASAL İLETİŞİMDE TWITTER KULLANIMI: 27. DÖNEM ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ
(The Use of Twitter in Political Communication: The Example of the 27. Period Erzurum Deputies )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 26
Number : 90
Page : 477-496


Özet
Teknolojik gelişmeler ile ortaya çıkan yeni iletişim mecraları siyasal iletişimde de dönüşümler yaratmaktadır. Siyasi aktörler yeni iletişim mecralarında var olarak hedef kitleleri ile iletişime geçme olanağı bulmaktadırlar. Twitter bu platformlardan biridir. Ana akım medyaya kıyasla daha hızlı, coğrafi sınırlıklardan muaf, yatay iletişim olanağı sunan, zaman ve mekân sınırlılığı olmayan Twitter, hem vatandaş hem de siyasi aktörler tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Siyasal iletişimde son yıllarda en çok kullanan platformlardan biri olan Twitter, etkileşim özelliği ile siyasal iletişime yeni bir ivme kazandırmaktadır. Çalışmanın evrenini Türkiye Büyük Millet Meclisinde yer alan 27. Dönem milletvekilleri Twitter resmi hesapları oluştururken örneklem olarak 27. Dönem Erzurum Milletvekillerinin resmi Twitter hesapları kendilerinden gerekli izinler alınarak incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılarak kategorileştirilen veriler, grafik ve tablolar oluşturularak analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Siyasal iletişim, Yeni iletişim teknolojileri, Yeni medya, Twitter, Gündem belirleme.

Abstract
New communication channels that emerged with technological developments also create transformations in political communication. Political actors find the opportunity to communicate with their target audiences by existing in new communication channels. Twitter is one of these platforms. Twitter, which is faster than the mainstream media, free from geographical limitations, offering horizontal communication, and not limited by time and space, is used extensively by both citizens and political actors. Twitter, which is one of the most used platforms in political communication in recent years, gives a new impetus to political communication with its interaction feature. While the official Twitter accounts of the 27th Term deputies in the Grand National Assembly of Turkey constituted the universe of the study, the official Twitter accounts of the 27th Term Erzurum Deputies as a sample were examined by obtaining the necessary permissions from them. In the study, the data categorized using the content analysis method were analyzed by creating graphs and tables.

Keywords
Political communication, New communication technologies, New media, Twitter, Agenda setting.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri