eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessEVDE VE KURUMDA AĞIR ENGELLİ HASTALARA BAKIM HİZMETİ VEREN BAKIM ELEMANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ*
(COMPARISON OF BURNOUT LEVELS OF CARE PERSONNEL WHO CARE FOR SEVERE DISABLED PATIENTS AT HOME AND IN AN INSTITUTION: THE CASE OF SANLIURFA* )

Author : abdulhakim beki  ismail Sansarkan  
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Öz Amaç: Bu araştırmanın amacı; evde bakım modeli ve kurum bakım modelindeki bakım elemanlarının tükenmişlik düzeylerini farklı değişkenlere göre karşılaştırmaktır. Bakım elemanlarının tükenmişlik düzeylerinin artıran nedenlerin önceden tespiti ve hangi bakım modelinin bakım elemanını daha işlevli kıldığının ortaya konulması yönünden bu çalışmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Yöntem: Bu araştırma Şanlıurfa ilinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iki bakım ve rehabilitasyon ile Sağlık Bakanlığına bağlı bir devlet hastanesinde yapılmıştır. Bu çalışma bakım elemanlarına Eylül 2018 ve Mart.2019 Tarihleri arasında uygulanmış nicel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi; 36’sı evde bakım personelinden, 34’i ise kurum bakım personelinden oluşmaktadır. Bu örneklem grubuna Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve sosyodemografik sorulardan oluşan anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı kullanılmış; analizlerde ise Bağımsız Gruplar T-testi, Tek Yönlü ve Faktörlü Varyans Analizleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan evde bakım elemanlarının iş tükenmişlik düzeylerinin; yaş, cinsiyet, eğitim durumu, bakım verme süresi, medeni durumu değişkenleri yönünden anlamlı şekilde farklılaştığı ancak bakımını üstlendikleri hastanın cinsiyetine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı saptanmıştır. Sonuç: Araştırmaya katılan kurum bakım elemanlarının iş tükenmişlik düzeylerinin; yaş, eğitim durumu, çalışma süreleri değişkeleri açısından anlamlı şekilde farklılaştığı ancak cinsiyet, medeni durum, bakımını üstlendikleri hastanın cinsiyeti ve bakımı nerede verdiklerine göre anlamlı şekilde farklılaşmadığı bu araştırmada ortaya çıkan önemli sonuçlardandır

Anahtar Kelimeler
Engelli bireyler, bakım elemanı, tükenmişlik, evde bakım, kurum bakımı.

Abstract
Objective: This study aims to examine the effect of social support level in the workplace and professional self-esteem on life satisfaction of a medical social worker. Methods: The research was designed in survey model. Studies were included all those working in the medical field of social services in Turkey and 203 medical social workers have been reached. The dependent variable of the study is life satisfaction, independent variables sociodemographic characteristics, professional self-esteem and social support points at work. In the study, socio-demographic characteristics information form, Professional Self-Esteem Scale, Life Satisfaction Scale and Swedish Workload, Control, Social Support Scale, Social Support Sub-dimension were used. Correlation analysis, student’s t test, ANOVA and linear regression analysis were used for data collected by electronic form. Results: According to the findings of univariate analysis, the life satisfaction and professional self-esteem of married social workers are higher than the single ones. Those who prefer the unit they work in and who receive in-service training seem to have higher professional self-esteem. In addition, professional self-esteem on life satisfaction and social support in the workplace is found to be significantly effective. In multivariate analysis, it was found that professional self-esteem (β = 0.446, p <0.001) and social support at work (β = 0.207, p <0.001) significantly increased the life satisfaction of medical social workers. Conclusion: The professional self-esteem and social support in the workplace increases the medical social worker at a significant level of life satisfaction positively.

Keywords
Medical social work, medical social worker, professional self-esteem, life satisfaction, social supp

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri