eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessALKOL KULLANIMININ KUŞAKLAR ARASI GEÇİŞİNDE ROL ALAN SOSYAL ETKENLER: SELAMİ ALİ (SELAMSIZ) ÇİNGENELERİ ÖRNEĞİ
(SOCIAL FACTORS PLAYING IN THE INTERGENERATIONAL TRANSFER OF ALCOHOL USE: THE EXAMPLE OF SELAMI ALI (SELAMSIZ) GYpsies )

Author : abdulhakim beki  Dr.Fatma ŞENCAN  
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Bağımlılık geliştirme riski yüksek olan maddeler arasında yer alan alkolün kullanım yaygınlığının artmasında birden çok etkenin karmaşık örüntüsü söz konusudur. Kişiyi alkol kullanmaya yönelten öznel sebeplerin yanında üyesi olduğu toplumun alkol kullanımına karşı yaklaşımı da kişilerin kullanım tutumlarında etkili olabilmektedir. Sosyalleşme ve kültürün edinimi sürecinde belirginleşebilen bu etkenler, birey tarafından gözlem ve deneyim yoluyla öğrenilmekte, geleneksel unsurlara eklemlenerek sonraki nesillere aktarılabilmektedir. Özellikle nispeten kapalı topluluklarda sosyal pekiştireçler kuşaklar arası geçişlerin sürdürülebilir hale gelmesinde önemli role sahiptir. Bu çalışmayla Çingene toplumunda alkol kullanımının kuşaklar arası aktarımında ve sonraki nesillerde yeniden üretilmesinde rol oynayan sosyal etkenlerin neler olduğu ve nasıl işlediklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak, İstanbul’un en eski yerleşim yerleri arasında yer alan Üsküdar’ın Selami Ali mahallesinde yaşayan Çingeneler üzerine araştırma yapılmıştır. Araştırmada nitel yöntemler kullanılmıştır. Bu amaçla, kuşaklar arası aktarımda rol alan sosyal etkenleri belirleyebilmek için aynı aile üyeleri arasında iki veya üç kuşak alkol kullanımı devam eden kullanıcılar belirlenmiş, yapılan ön görüşmeler sonrasında araştırmanın örneklemine uygun kullanıcılar bu mahallede yaşayanlar arasından seçilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular Sosyal Öğrenme kuramı kapsamında ele alınmış ve Çingene alt kültürünün kendine özgü geleneksel unsurlarıyla ilişkilendirilerek analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, kuşaklararası öğrenme süreçlerinin özellikle bağımlılığın oluşması üzerinde önemli bir etken olduğu, kültürel bakımdan nispeten kapalı toplumlarda bu etkinin daha yüksek düzeyde gözlemlendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Alkol bağımlılığı, Çingeneler, sosyal öğrenme, Sosyal Hizmet

Abstract
There is a complex pattern of many factors in the increase in the prevalence of alcohol use, which is among the substances with a high risk of addiction. In addition to the subjective reasons that lead the person to use alcohol, the approach of the society to alcohol use can also be effective in the alcohol use attitudes of the people. These factors, which can become evident in the process of socialization and acculturation, are learned by the individual through observation and experience and transferred to the next generations by being articulated with traditional elements. Especially in relatively closed communities, social reinforcements have an important role in making intergenerational transitions sustainable. With this study, it is aimed to determine the social factors that play a role in the intergenerational transmission of alcohol use in the Gypsy society and its reproduction in the next generations. In accordance with this purpose, research was conducted on the Gypsies living in Üsküdar Selami Ali neighborhood, which is one of the oldest settlements in Istanbul. Qualitative methods were used in the research. For this purpose, in order to determine the social factors that play a role in the transmission between generations, users who continue to use alcohol for two or three generations among the same family members were determined. After the preliminary interviews, alcohol users were selected from those living in this neighborhood in accordance with the sample of the research. The findings obtained from the research were handled within the scope of Social Learning theory and analyzed by associating them with the traditional elements of the Gypsy subculture. As a result of the research, it has been seen that intergenerational learning processes are an important factor, especially on the formation of addiction, and this effect is observed in a higher level culturally relatively closed societies.

Keywords
Alcohol addiction, Gypsies, social learning, social work

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri