eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessel-GAZÂLÎ’NİN ESERLE RİNDE KULL ANDIĞI İLMÎ VE EDEBÎ ÜSLÛP
(The Scientific and Literary Style in Works of Al-Ghazali )

Author : Ramazan KAZAN    
Type : Copyright
Printing Year : 18
Number : 59
Page : 233-246


Özet
Üslûp, yazarın fikirlerini, duygularını, düşüncelerini ifade ederken ortaya koyduğu kişisel anlatış biçimidir. Arap edebiyatında üslûp, genel olarak ilmî, edebî ve hitabet olarak üç kısma ayrılmıştır. Ayrıca üslûbun fesahat, açıklık, tabiîlik, ahenk gibi vasıfları da bulunmaktadır. el-Gazâlî de telif ettiği eserlerinde değişik üslûp şekillerine başvurmuştur. O fıkıh metodolojisine dair yazdığı el-Mustasfâ adlı kitabı başta olmak üzere, felsefe ve kelâma dair eserlerinde ilmî bir üslûp kullanırken, İhyâ adlı eserini, fıkıh ile tasavvuf ve ahlakı mezc ederek, ilmî ve edebî üslûpla yazmıştır. O, bu tür üslubuyla Kınalızâde Ali Efendi, er-Râfii ve en-Nevevî gibi pek çok ilim adamını etkilemiştir. Bu makalede el-Gazâlî’nin bazı eserlerinde kullandığı ilmî ve edebî üslûbunu örnekleriyle ele alıp incelemeye çalışacağız.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
el-Gazâlî, üslûp, ilmî üslûp, edebî üslûp.

Abstract
The style is one’s personal depiction of ideas, feelings and thoughts. In the Arabic literature, the style usually is divided in to three parts: the scientific,literary and oratory.Also the style has such features as eloquence, openness, spontaneity and harmony. Al-Ghazali developed a unique style in his studies. While he used scientific style in his book of al-Mustasfa which is about judicial methodology as well as other books on philosophy and theology, he used scientific and literary style in his book called “İhyâ” in which İslamic law and morality were combined. His unique style impressed many scholors such as Kınalızade Ali Efendi, ar-Rafee and an-Navavî. This study aims literary and scientific style used by al-Ghazali in some of works together with several examples. This study aims at dealing with literary and scientific style used by al-Ghazali in some of works and together with several examples.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
al-Ghazali, style, scientific style, literary style.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri