eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessBAŞLANGICINDAN 1071’E KADAR TÜRKLERİN ANADOLU’YA AKINLARI HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
(A General Evaluation About the Attacks of Turks to Anatolia from the Beginning to 1071 )

Author : Abdullah KAYA    
Type : Copyright
Printing Year : 18
Number : 59
Page : 211-232


Özet
Anadolu, M.Ö. IV. yüzyıldan itibaren Sabar/Sibir, Avrupa Hun, Hazar ve Oğuz gibi Türk toplulukları tarafından akınlara maruz kalmış bir bölgedir. Türkistan’dan Anadolu’ya kadar uzanan ilk akınlar Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1071’den önce Anadolu’ya yapılan Türk akınları ile sonrasında yapılan seferler arasında oldukça bariz farklar vardır. Malazgirt’ten önce Anadolu’ya yapılan akınlar daha çok keşif ve talan amaçlı iken sonrakiler sahiplenme adına yapılmıştır. Anadolu’nun o günlerdeki siyasi ve demografik yapısı özellikle Oğuz/Türkmenlerin buraya olan akınlarını oldukça kolaylaştırmıştır. Çalışmada konuyla alakalı yerli, yabancı ve İslâm kaynaklarında edinilen bilgilerin ışığında Malazgirt Zaferi’nden önce Anadolu’ya yapılan ilk akınların amaçları, genel özellikleri, Arapların Anadolu’ya yaptığı akınlardan farkları, akınlarda kullanılan yol güzergâhları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Oğuzlar, Selçuklular, Tuğrul Bey, Alparslan Bey, İskân, Anadolu.

Abstract
Anatolia is a region which had been attacked by some Turkish groups like the Sabar/ Sibir, European Khun, Khazar and Oghuz Turks from the IVth century BC. The first attacks from Turkistan to Anatolia have an important place in the Turkish history. There are quite openly differences between the attacks made by the Turks before 1071 and after that date. While the aim of the attacks made before 1071 were to discover and looting;the followings were made for the name of the ownership. The political and demographic structure of the Anatolia quite facilitated the attacks of the Oghuz Turks to this place in those days. In the study an evaluation was made on the aims and the general characteristic of the first attacks through Anatolia before Manzikert War, the differences of the Arab attacks through Anatolia, the road routes used in the attacks in the lights of the local, foreign and Islamic sources.

Keywords
Oghuzs, Seljugids, Tuğrul Bey, Alparslan Bey, Settlement, Anatolia

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri