eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessMURADİ’NİN “AŞKAM YİNE” REDİFLİ GAZELİNİN YAPISALCILIK YÖNTEMİNE GÖRE İNCELENMESİ
(The Examination of the Muradi’s “Aşkam Yine” Ryhmed Ghazal as Structuralistic Method )

Author : Ali Rıza ÖZUYGUN  Songül ÖZDEMİR  
Type : Copyright
Printing Year : 18
Number : 60
Page : 339- 353


Özet
Bu çalışmada sultan şairlerimizden olan III. Murat’ın “aşkam yine” redifli gazeli, geleneksel şerh yönteminin yanında yapısalcılık yöntemi ile incelenmiştir. Çalışmanın giriş bölümünde yöntem olarak yapısalcılık hakkında kısaca bilgi verilmiştir. İlk aşamada geleneksel şerh yöntemi ile çözümlenen gazel, daha sonra yapısalcılık yöntemine göre incelenmiştir. Gazelin yapısalcılık anlayışı ile incelenecek olması, Klasik Edebiyat şairlerinin sözde ve özdeki ustalıklarını daha anlaşılır kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Yapısalcılık, Muradi, Geleneksel Şerh, Aşkam

Abstract
In this work, the ‘’aşkam yine’’ rhymed ghazal is examined as both traditional commentary method and structuralistic method. This ghazal is Murat The Third’s who is the Sultan and poet of Ottoman empire. In the beginning of the work it is informed shortly about the method of structuralism. That ghazal which is firstly analyzed as traditional commentary method, then is examined as structuralistic method. The examining as structuralistic method provides the Classic Literature poets more intelligible as in their art of speech and in their art of core.

Keywords
Muradi, Structuralism, Traditional Commentary, Aşkam

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri