eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessERGENLERİN SALDIRGANLIK VE SİBER ZORBALIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
(The Investigation of Relationship Between Behavior Aggression and Cyber Bullying in Adolescents )

Author : Adem PEKER    
Type : Copyright
Printing Year : 19
Number : 61
Page : 323 - 336


Özet
Bu çalışmanın amacı ergenlerin saldırganlık ve siber zorbalık davranışları arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırma 393 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Katılımcılara Saldırganlık Ölçeği ile Siber Zorbalık Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma da Pearson korelasyon katsayısı ve aşamalı çoklu regresyon analizi tekniklerinden yararlanılmıştır. Saldırgan davranışlar ile siber zorbalık arasındaki ilişkileri incelemek için yapılan korelasyon analizi sonucunda saldırganlık ölçeğinin alt boyutları ile siber zorbalık arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin olduğu görülmüştür. Saldırganlığın siber zorbalığı yordamasını incelemek amacıyla ise aşamalı çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, dolaylı ve fiziksel saldırganlık puanlarının siber zorbalığı anlamlı düzeyde yordadığı; sözel, öfke ve düşmanlık saldırganlık puanlarının ise siber zorbalığı anlamlı bir düzeyde yordamadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Ergenlerin Saldırganlık Davranışları, Siber Zorbalık, Ergenlik Dönemi.

Abstract
The purpose of this study is to determined the relationship cyberbullying between the aggression. Participants were 393 high school students. In this study Cyber Bullying Scale and Aggression Questionnaire were used. On data analyses, pearson correlation and stepwise multiple regression analysis techniques was use. In correlational analysis cyber bullying and aggression were found positively related to. According to stepwise multiple regression analysis results, indirect and physical aggression predicted cyber bullying. The other results of research, verbal, anger and hostility aggression was unable to predict cyberbullying.

Keywords
Adolescent Aggression Behavior, Cyber bullying, Adolescence.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri