eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessKELÂM EKOLLERİNE GÖRE HALİFE/DEVLET BAŞKANI’NIN GÖREVLERİ VE HAKLARI
(Islamic Sects Kalam the Caliph/President's Duties and Rights )

Author : Osman ORAL    
Type : Copyright
Printing Year : 19
Number : 62
Page : 379-402


Özet
İnsan için toplum hayatı zarûri bir ihtiyaçtır. İnsanın tek başına yalnız yaşaması düşünülemez. İnsanlar toplu halde yaşadıklarından toplumda düzeni koruyacak ve otoriteyi sağlayacak olan yöteneticiye olan ihtiyaç her zaman vardır. Bir nizâm ve kâideye tabi olmak, toplum hayatı için bir ihtiyaç olmaktadır. Kur’ân ve hadislere baktığımızda; cuma ve bayram namazı, hacc, zekât, sadaka-i cariye vb. gibi ibadetlerin insanlar yani toplum olmadan yapılamayacağı görülür. Genellikle İslâm Fıkıh mezheplerinin ilgilendiği devlet ve başkanlığı konusu, şiâ mezhebinin imâmeti itikâdî bir mesele haline getirmesinden sonra Kelâm’ın konusu içine girmiş, itikâdi İslâm mezhepleri de bu konuda görüş belirtmişlerdir. Bu makalede Şiâ, Havaric, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet gibi ekollerin hilâfet, imâmet yani devlet başkanlığını nasıl anladıkları ile halifenin hakları ve sorumlulukları hakkında görüşleri değerlendirilecektir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Halife, Hilâfet, İmâmet, Başkan, İtaat

Abstract
Human life essential is a need for the society. People living alone alone is unthinkable. People in the society they live in batches to maintain order and provide the authority with the president there is always the need. Order and be subjected to the base, there is a need for community life. When we look at the Qur'an and Hadith; Friday and Eid prayer, Hajj, Zakat, charity, etc.-i concubines. As people of prayer is seen that society can not do without. Fiqh Islamic sect generally interested in the subject of the state and the presidency, Siam sect claimed the president after making an issue of faith entered into the subject of theology, creed Islamic Sects opinions stated in this regard. This article Shi'ah, Khawarij, Mu'tazilah and Ahl al-Sunnah as the Caliphate schools, Imamate and the caliphate, so they understand how the Head of State's opinion on the rights and responsibilities will be evaluated.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Caliph, Caliphate, Imamate, President, Obedience

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri