eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYETİNİN ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
(The Effect of Gender on the Opinion of the Universıty Students about Organ Transplantation and Donation )

Author : Ercan KAYA  Fatih SEZEK, Zehra AKMAN, Bağdat ERBİL, Büşra ASLAN, Rüya ÖZGEN, Özge KELEŞ  
Type : Copyright
Printing Year : 19
Number : 62
Page : 307-320


Özet
Çalışmamız, cinsiyet farklılığının üniversite öğrencilerinin organ bağışına gösterdikleri ilgi ve tutumları, bunları etkileyen demografik, sosyal, dini etkiler, toplumun organ naklini kabul durumunu ve organ bağışını sınırlayan faktörler üzerine etkilerini açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde yapılan bu çalışmada, Atatürk Üniversitesinde eğitim-öğretim gören 1509 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket soruları likert tipi olup; kişisel bilgi, organ nakline karşı tutum, organ nakline karşı genel düşünceler ve organ bağışı ile ilgili bir durumla karşılaşılacak olunursa nasıl davranacaklarına yönelik soru ve alt testlerden oluşmaktadır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 18-25 olup, bunların 539’u (%35,7) erkek, 970’i (%64,3) kızdır. Organlarını bağışlayanların 12’si erkek, 11’i kız olmak üzere toplam 23 kişidir (%1,5). 20’si erkek, 29’u kız olmak üzere toplam 49 (%3,2) kişinin ailesinde organ nakli yapılmıştır. Organ bağışına ihtiyacı olan öğrencilerin 5’i erkek, 8’i kız olmak üzere toplam 13 (%0,9) kişidir. Kız öğrencilerin organ bağışına karşı daha olumlu bir tutuma sahip olduğunu, ölen kişinin organ bağış kartının veya vasiyetinin olması durumunda organ bağışına daha olumlu baktıklarını, ancak doktorlara güvende daha şüpheci olduklarını söyleyebiliriz. Erkekler de ise yakın bir arkadaşına organ bağışında bulunma ve organ mafyasının organ bağışına aracılık etmesi ve organ bağışının dinen sakıncalı olduğu şeklindeki ifadelere daha yüksek oranda katılarak olumsuz görüş bildirmişlerdir. Yapılan analiz sonucunda cinsiyetler açısından bu görüş farklılıkları arasında istatistiksel olarak fark bulunmuştur (P<0,05).

Anahtar Kelimeler
Organ Bağışı, Cinsiyetin Etkisi, Üniversite Öğrencileri, Tutumlar

Abstract
This study was conducted to determine factors affecting universities students' knowledge and attitudes about organ transplantation and donation, according to gender. The study sample was composed of 1509 students from Atatürk university, Turkey in the fall semesters of 2012-2013 academic years. Data were collected with a questionnaire consisting of many questions which have personal knowledge, attitude and prejudice tests of the organ transplantation and donations. The participants are average of 18-25 years old, 539 (%35,7) of the male, 970 (%64,3) of the female students are. 12 male and 11 female of the students with organs donation chart are %1,5 in a total. 20 male and 29 female of their family with organ transplantation are total 49 (%3,2), and they have usually organ donation charts and think more positively this subject, according to the other students. 5 male and 8 female need organ transplantations. On the other hand, the female think more positively and attitudes againts organ donation if pearson dead has organ donation chart or ask to donation her/his organs. But, they trust less in doctor than the male. The male think to take the part of organ mafia, not in accordance with their religious. Disperity of these views of gender are statistically important according to chi square (P<0,05).

Keywords
Organ Donation, Attitude, Universty Students, Gender Affecting

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri