eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ ALANLARA GÖRE ORGAN NAKLİ VE BAĞIŞI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(Different Fields Effects on the Attitudes of the University Students towards Organ Transplantation and Donation )

Author : Ercan KAYA  Fatih SEZEK, Zehra AKMAN, Bağdat ERBİL, Büşra ASLAN, Rüya ÖZGEN, Özge KELEŞ  
Type : Copyright
Printing Year : 19
Number : 62
Page : 471-486


Özet
Çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri alanlara göre organ nakli ve organ bağışına yönelik tutum ve görüşlerini tespit etmektir. Bunun için 2012- 2013 yılı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi’nde öğrenim gören 1509 öğrenciye anket uygulanmıştır. Anket dört alt bölümden oluşmaktadır ve sorular Likert tiptedir. Elde edilen bulgulara göre çalışmaya katılan 295 sağlıkçıdan 5'i, 378 fenciden 4'ü, 836 sosyal alan öğrencisinden sadece 14'ü organ bağışında bulunmuştur ve bu oranlar arasında istatistiksel olarak fark yoktur. Ancak organ bağışında bulunmama sebepleri arasında istatistiksel olarak fark vardır. Çoğu öğrenci organ bağışını düşünmek için erken olduğunu belirtmiştir. Ancak sağlıkçılar ''başka dine mensup birisine organ bağışında bulunmada'' diğerlerine göre daha isteklidir. Aile fertlerinden birinin ölmesi durumunda veya kendileri hayatta iken bir başkasına organ vermeleri gerektiğinde bütün grupların benzer şekilde davranma eğiliminde olduğu görülmüştür. ''Çok yakın bir arkadaşınıza organ bağışlar mısınız?'' sorusunda sosyal alan öğrencilerinin daha istekli olduğunu ve cevaplar arasında istatistiksel olarak fark olduğunu ortaya çıkmıştır. Sağlıkçılar bağışlanan organların tıbbi deneylerde kullanılmasından daha az endişe duymakta ve tıbbi deneyler için hayvanlardan insanlara organ nakline daha olumlu bakmaktadırlar. Ancak gerek sağlıkçıların gerekse diğer alanlardaki öğrencilerin doktorlara yeterince güvenemeyeceği, organ nakillerinde mafyanın aracı olabileceği gibi benzer endişeler duydukları tespit edilmiştir.Diğer yandan, alanlar açısında bütün öğrencilerde organ nakli ile ilgili en temel konularda bile bilgi eksikliklerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Organ Bağışı, Tutumlar, Üniversite Öğrencileri, Farklı Alanların Etkisi

Abstract
This study was conducted to determine factors affecting universities students' knowledge and attitudes about organ transplantation and donation, according to different educate fields. The study sample was composed of 1509 students from Atatürk university, in the fall semesters of 2012-2013 academic years. Data were collected with a questionnaire consisting of likert questions. The survey consist of four subunits. The 5 of 295 healths, 4 of 378 science, 14 of 836 socials students are donate and these proprotions haven't any different statistically. On the other hand, the views of persons having no organ donation have statistically different according to chi square (p<0,05) and the majority of them are thinking of organ donation very early. In the care and attitude test, these views of different fields aren't statistically important according to chi square (p>0,05). But, health's fields have more willing to donate a person with another religious. In case of death of one of their family members or necessary to give themselves another body when they are alive, We can say that all groups will act in a similar manner. Among the reasons of not thinking to donate an organ aren't statistically important (p<0,05). When we review these reasons, most of them have said that this is early. ''Can you donate an organ to a very close friend? Social fields students are more willing and we can say that the statistical difference between the answers. Health are less worried about the use of donated organs in medical experiments and more positive organ transplants from animals to humans for medical experiments. However, in both health and other fields, students said that do not trust the doctors and think to take the part of organ mafia. On the other hand, we were reported that their knowledge about transplantation and donation is insufficient in the all fields.

Keywords
Organ Donation, Attitude, University Students, Effect of Different Educational Fields.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri