eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessOSMANLI HUKÛK-I ÂİLE KARARNÂMESİ (1917) VE SADREDDİN EFENDİ’NİN ELEŞTİRİLERİ
(Critiques of Sadreddin Efendi's About Ottoman Family Law Degree of 1917 )

Author : Abdurrahman YAZICI    
Type : Copyright
Printing Year : 19
Number : 62
Page : 567-584


Özet
Osmanlı-İslam aile hukukunun ilk kanunlaştırılmış metni 1917 tarihli Hukûk-ı Âile Kararnâmesi (HAK)'dir. Müslümanların aile hukuklarının yanında, Yahudi ve Hıristiyan aile ahkâmını da ihtiva etmektedir. Kısa bir süre yürürlükte kalmasına rağmen birçok devletin aile hukukunun kanunlaştırılmasına öncülük etmiştir. Aynı zamanda getirdiği düzenlemeler, başta gayrimüslim cemaatler olmak üzere ulemanın bir kısmı özellikle de Sadreddin Efendi tarafından özellikle de fıkhî yönden büyük eleştiriye maruz kalmıştır. Bu çalışmada 1917 tarihli Hukûk-ı Âile Kararnâmesi (HAK)’nin tanıtımıyla Sadreddin Efendi’nin kararnâmeye yönelttiği tenkitlerin de ele alınması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hukûk-ı Âile Kararnamesi, Osmanlı Hukuku, İslam Hukuku, Sadreddin Efendi

Abstract
The Ottoman Family Law Degree (1917) is the first codification legalized degree in Ottoman-Muslim Family Law. In this degree not only consists of Muslim family law but also The Jewish and Christian Family Laws were legalized by a commission consisting of Muslim, Jewish and Muslim jurists. After it's abrogation in Ottoman Empire, continued its implementation and guidance in some Islamic countries. It was criticized by many like Non-Muslim Minority leaders and some Muslim scholars. One of these scholars is Sadreddin Efendi. This study aims at introducing of degree and evaluating critics of Sadreddin Efendi about the degree.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Family Law Degree, Ottoman Law, Islamic Law, Sadreddin Efendi

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri