eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessAZÎMÂBÂDÎ’NİN “AVNU’L-MA’BÛD” ADLI EBÛ DÂVÛD ŞERHİNİN METODOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
(A Methodologıcal Analysıs of Azimabadi’s Commentary on Abu Dawood, “Awnu’l Ma’bood” )

Author : Fethullah YILMAZ    
Type : Copyright
Printing Year : 19
Number : 63
Page : 93-118


Özet
Son dönem Hindistanlı âlimlerden Ebu’t-Tayyib Şemsülhak el-Azîmâbâdî’nin hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiş sonra da onun Ebû Dâvûd’un Sünen’i üzerine yazdığı Avnu’l-ma’bûd adlı şerhin tanıtımı yapılmıştır. Bu şerhin Şemsülhak el-Azîmâbâdî mi yoksa kardeşi Şerefülhak el-Azîmâbâdî’ye ait olduğu hususundaki tartışmalar değerlendirilerek eserin gerçek müellifi tespit edilmeye çalışılmıştır. Önce, eserde sened ve ricâl tahlilinin nasıl yapıldığı örnekler üzerinden anlatılmış sonra da şârihin bazı hadis metinleriyle ilgili değerlendirmeleri ele alınarak şerhinde kullandığı kaynak, yöntem ve üslup belirlenmeye gayret edilmiştir.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Azîmâbâdî, Avnu’l-ma’bûd, Ebû Dâvûd, Sünen, Şerh

Abstract
After giving short information on the life and works of Ebu’t-Tayyib Shamsulhak al-Azimabadi, his commentary of Abu Dawud’s Sunan, Avnu’l-ma’bud has been introduced.The arguments regarding whether the commentary is authored by him or his brother Sharafulhak al-Azimabadi has been evaluated and the real author of the work has been attempted to be determined. Firstly, author’s analysis of sanad (reporter chain) and rijal (reporters) has been demonstrated by samples and then using sample commentaries on hadith texts the author’s sources, method and style have been attempted to be determined.

Keywords
Azimâbâdî, Avnu’l-ma’bud, Abu Dawud, Sunan, Commentary (Sharh).

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri