eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİSLÂM HUKÛKUNA GÖRE TAHLÎL NİKÂHI
(Tahlîl Marriage According To The Islamic Law )

Author : Suat ERDEM    
Type : Copyright
Printing Year : 17
Number : 56
Page : 23-38


Özet
İslam hukukuna göre nikâh ile oluşan bağın çözülmesi anlamına gelen talak, evliliği sona erdirmektedir. Kocanın karısını üç kere boşaması halinde ise el-Beynûnetü’l-Kübrâ denilen kesin ayrılık meydana gelmektedir. Üç kere boşanmış kadın ancak, başka bir kişi ile ciddi bir evlilik yaptıktan sonra boşanması veya kocasının ölmesi halinde isterse eski kocası ile yeniden evlenebilir. Yapılan ikinci evliliğin ciddi bir evlilik olması gerekirken maalesef kadını ilk kocasına helal kılmak amacıyla bazı şekli evlilikler yapılmış ve böylece nikâh akdi ciddiyetinden ve hedefinden uzaklaştırılmıştır. Kadını ilk kocasına helal kılmak amacıyla yapılan tahlîl nikâhının haramlığı hususunda İslam hukukçuları arasında hemen hemen ittifak oluşmuşken tahlîl nikâhının temel ölçütü olan ikinci kocanın kadını ilk kocasına helal kılma niyet ve amacının tespitinde ise ihtilaf söz konusudur. Bazı fakihler, tahlîl nikâhının gerçekleşmesi için evlenen ikinci kocada kadını ilk kocasına helal kılma niyetinin bulunmasını yeterli görürken bazıları bu niyeti yeterli görmemekte ve nikâh anında böyle bir niyetin açıkça ortaya konmasını ve zikredilmesini şart koşmaktadırlar. Bazıları ise böyle bir şartın nikâhın sahihliğini bozmayacağını bilakis şartın kendisinin fasit olacağını ileri sürmektedir.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Nikâh, Tahlîl Nikâhı, Boşama, Üç Talak.

Abstract
According to the Islamic Law, the term talaq means dissolving the relation that occured with Islamic marriage and putting an end to this marriage. When the husband divorces his wife three times, an irrevocable divorce comes into existence named “el-Beynunetü’l Kübra” between the couple. A woman that had divorced from the same husband three times can only this husband in two circumstances; marrying another man seriously and divorcing or in the event of his current husband’s death.Although there is the necessity of a serious marriage in the second marriage, unfortunately there has been som efor show marriages and this put the Islamic marriage far away from its aim. Even if Islamic Lawyers agreed upon the fact that it is haram to make a woman halal for his first husband with establishing a tahlîl marriage, they don’t agree on the intention of the second husband who wants to make the woman halal for her first husband which is the main criterion of tahlîl marriage. According to some faqihs, when establishing a tahlîl marriage, it is necessary fort he second husband to have the intention of making the woman halal for her first husband, and the others say that it is not necessary to observe this intention but they stipulate the declaration and the pronounciation of this intention clearly. And some other faqihs believe that such a condition cannot disrupt the validity of Islamic marriage, contrarily they claim that the condition makes itself vicious.

Keywords
Islamic Marriage, Tahlîl Marriage, Divorce, The Three Talaq.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri