eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAZ OKULU HAKKINDAKİ TUTUM VE GÖRÜŞLERİ
(Attitudes and Opinions on the Summer Term of University Students )

Author : Ercan KAYA  Meryem KONU  
Type : Copyright
Printing Year : 19
Number : 63
Page : 57-68


Özet
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yaz okulu hakkındaki tutum ve görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2013–2014 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi öğrencileri; örneklemini ise OFMAE bölümü Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Eğitimi ABD ’da öğrenim gören ve yaz okuluna katılan toplam 314 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, öğrencilerin normal dönem ile yaz dönemi arasındaki uygulamalara bakışı, öğrencilerin yaz okuluna kalma nedenleri ve öğrenci gözüyle öğretim elemanlarının yaz okulundaki performanslarını nasıl değerlendirdiklerini tespit amacıyla yapılmıştır. Ulaşılmak istenen bilgiler nicel olarak anket ve nitel olarak açık uçlu sorular ile yazılı mülakat şeklinde yapılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde (%) değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin çoğunluğu yaz okulu uygulamasını olumlu karşılarken, yaklaşık yarısı ise yaz okulunun adaletli bir sistem olmadığını düşünmektedir. Öğrenciler yaz okuluna kalma sebebi olarak genellikle “erken mezun olmak” ve “kötü geçen bir dönemi düzeltmek” olarak ifade etmişlerdir. Öğrenciler genel olarak yaz dönemini normal bir dönem olarak görmektedirler.

Anahtar Kelimeler
Yaz Okulu, Öğrenci Başarısı, Üniversite Öğrencileri.

Abstract
The purpose of this study is to determine the attitudes and opinions of the university students about the summer school. The population of the research is composed of provided by students from Atatürk University Kazim Karabekir Faculty of Education in the 2013-2014 academic years and the sample of the study consisted of total 314 students participating summer school in department of Biology, Physics, Chemistry and Mathematics Education. This study was conducted to determine the students’ view to the application between normal period and summer period, the reason of participating of students to summer school, and how they evaluate performance of lecturer in summer school. Informations were collected with questionnaire as quantitative and interviews that written with open-ended questions as qualitative. The analysis of the data was calculated (%) values. According to the findings it has been understood that, as the majority of the students think positive about application of the summer school and almost half of the students consider that the summer school is unfair. Students often stated that as a reason to participate in the summer school" to graduate early," and "to fix a period of bad".Generally the students see as a normal period the summer school.

Keywords
Summer School, Achieve of Students, Students of University.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri