eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSERAHSÎ’NİN MEBSÛT ADLI ESERİNİN NİKAH VE TALAK BÖLÜMLERİNDE “BÖLÜNME” KAVRAMI VE “PARÇA-BÜTÜN” İLİŞKİSİ
(The Concept of Division and Part-Whole Relation in Marriage and Divorce Sections in Sharakhsî’s Mabsût )

Author : Ahmet AYDIN    
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 65
Page : 57-80


Özet
Hükümlere ulaşmada nassların yanında birçok aklî delilin etkili olduğu Hanefî doktrininin, hukukî konuların incelenmesinde önemli derecede metodolojik bir zenginliğe sahip olduğu söylenebilir. Hanefî hukukçuların hükümlere ulaşma noktasında itibara aldıkları bu metotlardan biri, bölünme (تجزي) kavramı ve parça-bütün ilişkisi ekseninde ortaya çıkmaktadır. Birtakım meseleleri bölünebilir veya bölünemez olarak niteleyen Hanefî hukukçular, bölünme kabul etmeyen hususlarda, parçanın tek başına bütünü temsil edebileceği, belli bir parçanın zikredilmesi halinde bütünün kastedilmiş olacağı gibi birtakım ilkeler tespit etmişler ve meseleleri çözüme kavuştururken bu ilkelerden hareket etmişlerdir. Ayrıca Hanefî doktrininde, birçok hukukî meselede dikkate alınan parça-bütün (جزء- كل) ilişkisi bazı meselelerde bölünme kavramıyla bağlantılı, bazen de bağımsız olarak ele alınmıştır. Burada belirtilmelidir ki, bölünme, parça ve bütün kavramları, kelam ilminde etkili olan atomcu kavramlarla benzerlik göstermekle birlikte bu makalede zikri geçen kavramların atomcu düşünceyle ilişkisi üzerinde durulmayacaktır. Bu makalede, üzerinde durulan husus, Hanefî hukukçuların birtakım meseleleri çözerken, sözü edilen kavramları nasıl kullandığı ve bu kavramların dayandığı ilkeler çerçevesinde meseleleri nasıl çözümlediği olacaktır. Bu araştırmada, Serahsî’nin Mebsût adlı eseri temel alınmıştır. Onun eserinin nikah ve talâk bölümünde yer alan velâyet, talak, mahremiyet, mehir, iddet, zıhâr, süt emme konuları incelememizin odağını oluşturmaktadır. Bunun yanında bölünme kavramı ve parça-bütün ilişkisi hususunda benimsenen yaklaşımın aile hukukuyla diğer hukuk alanlarına etkisi mukayese edilecektir.

Anahtar Kelimeler
Bölünme, Parça-Bütün, Hanafî, Nikah, Talak.

Abstract
Hanafî legal doctrine in which that rational methods are often referred in reasoning legal matters after sacred texts, has many methods of legal reasoning. The concept of division and part-whole relation are two of these rational methods and are applied in many legal arguments. Hanafî jurists categorise matters as divisible and indivisible. They regard that a part represents whole in indivisible matters and mentioning any part of an indivisible matter is interpreted as mentioning and meaning whole of it. In Hanafî legal sources, part-whole relation is analysed with the combination of the concept of division in some legal matters and on its own in some others. We must state that although the concepts of division, part and whole are look like the atomic concepts that are used in Islamic theology, in this article the relationship of these concepts with the atomic idea will not be mentioned. The focus of this article is how the Hanafî scholars used these terms while reasoning legal matters and how they solved the legal problems using the principles based on these concepts. The main source of this article is Sharakhsî’s famous book Mabsût. We will investigate some subjects (guardianship, ties of kinship, dowry, detachment period of woman, the likening of a woman to a kinswoman, wet nursing) in the marriage and the divorce sections of Sharakhsî’s book. In addition to these subjects, we will compare the opinions of scholars to the concept of separation and the part-whole relation in the marriage and divorce sections with those in other legal sections.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Keywords
Separation, Part-Total, Hanafî, Marriage, Divorce.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri