eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access“ÖYLE BİR ZAMAN GELECEK Kİ…” HADİSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Analysis of the Ahadith of “A time will come…” )

Author : Fethullah YILMAZ    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Bu makalede, Hz. Peygamber’in istikballe alakalı verdiği haberlerin epistemolojik açıdan değeri incelenmiş ve bu haberlerin kaynağının ilahi mi beşerî mi olduğu hususundaki tartışmalara yer verilmiştir. Bu haberlerin kaynağının vahy-i gayri metluv olduğu delillerle ortaya konmuştur. Bu bağlamda Kütüb-i sitte’de geçen Hz. Peygamber’den “Öyle bir zaman gelecek ki…” formunda nakledilen hadisler tespit edilerek bu hadislerin sıhhatiyle ilgili bilgiler verilmiş ve gelecekten haber veren bu hadislerin nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu hadislerin hangi maksatla ifade edildiği ve günümüze bakan yönüyle bizlere ne gibi mesajlar verdiği tetkik edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öyle bir zaman gelecek ki, istikbal, hadis, gayri metluv, fiten

Abstract
In this article, epistemological value of the ahadith of the Prophet related to the future is examined and the debates regarding the source of these news -whether they are divine or humanly sayings- are reviewed. The research demonstrates that the source of these news are “unrevealed inspirations” (vahy gayr matluw) stated by the Prophet. In this context, the ahadith which are narrated by the Prophet with the phrase “a time will come…” in Kutub al-Sittah has been identified and information is provided regarding their authenticity and how to understand these ahadith which give information about the future. The reasons why these ahadith are told and the messages they give as in regard to today are examined.

Keywords
A time will come, future, hadith, unrevealed inspiration, chaos

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri