eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessYABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ULAM TEMELLİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA ETKİSİ
(Effects of Category-based Vocabulary Teaching on Achievement in Teaching Turkish as a Foreign Language )

Author : Talat AYTAN  Ahmet Başal  
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 65
Page : 559-576


Özet
Kelime dağarcığının geniş olması yabancı dil öğreniminde hedef dile hâkimiyet açısından önemlidir. Yabancı dilde kelime öğretiminde farklı yöntem ve teknikler kullanılmaktadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde son zamanlarda bilimsel araştırmalar yoğunlaşmasına rağmen, bu alanda hâlâ ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Bu eksikliklerden biri kelime öğretimi üzerine yapılan ampirik çalışmaların azlığıdır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılında İstanbul’daki bir Türkçe öğretim merkezinde A1 düzeyinde öğrenim görmekte olan 39 öğrenci üzerinde beş hafta boyunca yürütülen bu çalışmada, ulam temelli sözcük öğretimi uygulamalarının başarıya etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Öntest-sonteste dayalı kontrol gruplu araştırma desenin benimsendiği çalışmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen kelime testi uygun örneklem yoluyla belirlenmiş deney (n=18) ve kontrol (n=21) grubundaki öğrencilere öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Son test sonuçlarının deney grubundaki katılımcıların lehine anlamlı bir fark göstermesi, ulam temelli kelime öğretiminin klasik yöntemlere oranla daha başarılı olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca yabancılara Türkçe öğretiminde ulam temelli kelime öğretimine dair önerilerde bulunulmuştur.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Sözcük Bilgisi, Sözcük Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Ulam, Ulam Temelli Kelime Öğretimi.

Abstract
Large vocabulary knowledge is important in terms of competency in a foreign language. Various methods and techniques are used in foreign language teaching. Despite the proliferation of studies on teaching Turkish as a foreign language in recent years, there are still serious shortcomings in this area. One of them is the inadequacy of empirical studies on vocabulary teaching. The current 5-week-long study conducted in 2014-2015 academic year on 39 students who received Turkish language education at A1 level in a Turkish language center in İstanbul, Turkey, aimed to investigate the effects of category-based vocabulary teaching on achievement. Quasi-experimental research design with pretest and posttest was employed in this study and achievement test developed by the researchers was applied as a pre and posttest to experimental (n=18) and control group (n=21) determined with convenience sampling. Based on the results of the posttest, indicating significantly better scores in favor of the experimental group, it was concluded that category-based vocabulary teaching is better than the traditional one. The study also provides recommendations towards the use of category-based vocabulary teaching in teaching Turkish as a foreign language.

Keywords
Teaching Category-based Vocabulary Teaching, Turkish as a Foreign Language, Category, Vocabulary Tea

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri