eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİ EĞİLİMLERİ
(The Classroom Management Trends of Classroom Teachers )

Author : SERAP MUTLU AYDIN  Durmuş KILIÇ  
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 65
Page : 469-484


Özet
Bu çalışmanın genel amacı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi eğilimlerini belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımının kullanıldığı çalışmada belirtilen amaç doğrultusunda araştırma soruları oluşturulmuş ve veri toplama aracı olarak kullanılan Öğretmen Görüşme Formuyla öğretmenlerin sınıf yönetimlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yaklaşımına dayalı olarak tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. Erzurum’un Pasinler ilçesindeki ilkokullarda 2014-2015 eğitim öğretim yılında görev yapan 10 öğretmenle görüşme yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz yöntemi seçilmiştir. İçerik analiziyle veriler sınıflandırılmış ve kodlanmıştır. Kodlanan veriler sayısallaştırılarak tablolara dönüştürülmüş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin öğrencileriyle iletişim kurarken daha çok sözsüz iletişime önem verdikleri, nezaket kuralları çerçevesinde iletişimde bulundukları ve öğrencilerine saygı ve nezaketle yaklaştıkları, iyi bir öğretimin sağlanması için öğrencilerine fikir verdikleri ve öğrencilerine sorunlara çözüm üreten bir arkadaş gibi yaklaştıkları sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sınıf, Sınıf Öğretmeni, Sınıf Yönetimi, Planlama, Aile.

Abstract
The general purpose of this study is to determine classroom management trends of classroom teachers working in the primary schools. Research questions for the specified purpose of the qualitative research approach used in the study have been created and opinions about teachers' classroom management are taken with data collection used in teachers Interview forms. A typical case sampling method based on the sampling approach was used in this study. Ten teachers in primary schools who served in the 2014-2015 academic year in Pasinler district of Erzurum were interviewed. Data analysis are done with content analysis method. Data were coded and classified by content analysis. The encoded data is interpreted and converted to digitized table. As a result of research, it has been revealed that the teachers have given more importance to non-verbal communication while communicating, they communicate under the rules of courtesy, they approach to their students in a gracious and respectful way and they approach like a friend producing ideas and solutions to problems for providing better education.

Keywords
Classroom, Teacher, Classroom Management, Planning, Family.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri