eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessTARAFTARLARIN SPOR İLETİŞİMİNE YÖNELİK ALGILARININ ARAŞTIRILMASI: ÇAYKUR RİZESPOR ÖRNEĞİ
(A Research about Perception of Supporters on Sport Communication: Sample of Çaykur Rizespor )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 20
Number : 66
Page : 255-268


Özet
Bu araştırma Çaykur Rizespor kulüp yöneticileri ve sporcularının sergiledikleri spor iletişimi davranış ve tutumlarının taraftarlar tarafından nasıl algılandığına yönelik görüşleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada çalışma grubunu Rize il merkezinde yaşayan Çaykur Rizespor taraftarları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılmayı kabul eden 798 gönüllü üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan spor iletişimi formu ve tanımlayıcı özellikleri içeren form taraftarlara sunulmuş ve yanıtlamaları istenmiştir. Geliştirilen spor iletişimi algısını belirlemeye yönelik formun güvenirlik katsayısı Crombach Alpha=0,92 olarak yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucunda taraftar algılarına göre Çaykur Rizespor yöneticileri ve sporcularının spor iletişimini orta düzeyde uyguladıkları belirlenmiştir. Ayrıca taraftarların spor iletişimine yönelik algıları cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, kulübünü takip etme süresi, maçlara gitme durumu, kombine bilet sahibi olma durumu, taraftar guruplarına üye olma durumuna göre farklılık göstermediği saptanmıştır.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Spor Yönetimi, Spor İletişimi, Spor Kulüpleri, Taraftar, Rizespor

Abstract
This research is made for deciding the approaches and perception of supporters on sport communication and attitudes of Çaykur Rizespor football club’s directors and sportsmen. In this research, Çaykur Rizespor supporters, who live in city center of Rize, create the study group. There has been made a survey study on 798 volunteer participants. Sports communication form, which includes descriptive specialties and has been prepared by researcher, was presented to supporters and they have been wanted to answer the survey. Reliability coefficient of form, which is about deciding the sport communications perception, has been found high as Crombach Alpha=0,92. In the end of research, it has been decided that Çaykur Rizespor football club’s directors and sportsmen applied sport communication on mid-level due to supporter perception. Beside, it has been decided that supporters’ perception on sport communication differs due to gender, marital status, education level, process of following the club’s activities, situation of attendance to the football matches, situation of buying combined tickets and situation of membership to the supporter groups.

Keywords
Sports Management, Sport Clubs, Sport Communication, Rizespor, Supporter

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri