eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessDEĞER EĞİTİMİNE KAYNAKLIK ETMESİ BAKIMINDAN KASTAMONU LÂHİKASI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ
(A Review of Kastamonu Letters as a Source of Value Education )

Author : Yasemin KURTLU  Oğuzhan SEVİM, Esra METİN  
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 66
Page : 641-670


Özet
İyi ve güzel davranış potansiyeline sahip insan farklı nedenlerle olumlu veya olumsuz davranışlarda bulunabilmektedir. İnsanlık tarihinin en eski dönemlerinden itibaren toplumun kabul ettiği değerlerin bireylere kazandırılması önemsenmiştir. Son zamanlarda eğitimde farklı değerlendirmeler değer ve değer eğitiminin öne çıkmasını sağlamıştır. Değerlerin neler olduğu, bireylerin hangi değerlere sahip olması gerektiği, değer içeriklerinin neler olabileceği, değerlerin genç nesillere nasıl aktarılacağı ve nasıl değerlendirileceği bilimsel araştırmaların temel konularından biri olmuştur. Çalışmanın amacı da Risale-i Nur Külliyatı’nda yer alan Kastamonu Lâhikası’nın, değerler açısından incelenmesidir. Bu doğrultuda: “Kastamonu Lâhikası’nda yer alan değerler nelerdir? Tespit edilen değerler Bediüzzaman Said Nursi, tarafından nasıl ele alınmaktadır?” soruları cevaplanmaya çalışılmıştır. İnceleme Envar Neşriyat tarafından yayınlanan nüsha üzerinde yapılmıştır. Kastamonu Lâhikası’ndaki değerlerin belirlenmesinde betimsel araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Kastamonu Lâhikası oluşturmuştur. Bediüzzaman Said Nursi tarafından kaleme alınan eserde sorumluluk, kendini savunma, tefekkür, şükür, düşmanlıktan uzak durma, dayanışma, danışma, takva ve akıl… gibi değerler vurgulanmıştır. Eserde birçok değerin ele alınması, didaktik mahiyetteki Kastamonu Lâhikası’nın örneklem olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesiyle elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Bu yöntemin seçilmesinin nedeni elde edilen verilerin sistematik bir şekilde ortaya konulmasına ve yorumlanmasına imkân vermesidir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, sınıflandırılmış, yorumlanmış ve Kastamonu Lâhikası’nda yer alan değerlerin listesi oluşturulmuştur. Bu bağlamda söz konusu eserin değer iletileri açısından oldukça zengin olduğu ve çağdaş anlamda değer eğitiminde faydalanılabilecek bir kaynak olabileceği sonucuna varılmıştır.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Değer, Değer Eğitimi, Değerler Listesi, Kastamonu Lâhikası, Risale-i Nur.

Abstract
Although people have the potential of good and beautiful behaviors, they can have positive or negative behaviors for different reasons. Gaining the values that are socially accepted by individuals has been negligible from the earliest period of human history. Different assessments have recently led to the prominence of values and education of values. These values, what values individuals should have, the content of these values, how to transfer these values to next generations and how to evaluate these values have become the main topics of scientific research. The aim of the study was to review Kastamonu Letters in the Risale-i Nur Collection in terms of values. In this regard; questions such as "What are the values in Kastamonu Letters? How these values were evaluated by Bediüzzaman Said Nursi?” were tried to be answered. The study was conducted on the copy of Envar Publications. The descriptive research approach was used to determine the values in Kastamonu Letters. The study sample was Kastamonu Letters. In Kastamonu Letters written by Bediuzzaman Said Nursi, values such as responsibility, self-defense, contemplation, thanksgiving, refrain from hostilities, cooperation, consultation, piety and wisdom were emphasized. Addressing many values in the letters was one of the main reasons of selecting this bookas the sample of the study. The document scanning method was used to collect the data. The data obtained by document scanning method was analyzed by using descriptive analysis method. This method was used because it allows us to present and interpret the data in a systematic way. The data obtained as a result of the study were classified and interpreted and the list of values given in Kastamonu Letters was created. In this regard, it is concluded that Kastamonu Letters can be used as a useful source in the education of values since it is quite rich in terms of value messages in the modern sense.

Keywords
Value, Value Education, Values List, Kastamonu Letters, Risala-i Nur

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri