eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİSLÂM HUKUKUNDA ‘HURÛFÜ’L-MEÂNÎ’ - HÜKÜM İLİŞKİSİ (İFTİRA HADDİ VURULAN KİŞİNİN ŞAHİTLİĞİ ÖRNEĞİ)
(The Relation Between Meaning Matters/Huruf al-maani and Decision in Islamic Law (Case of Witnessing of the Person who is Punished for Slandering) )

Author : Fatih Yakar    
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Bütün dillerde kelimeler arasında bağlar kuran, cümlenin anlam yüküne etki eden harf ve edatlar mevcuttur. Özellikle kendisinden hüküm elde edilen kaynak metinlerin anlaşılmasında edatların önemli bir işlevi vardır. Bu çalışmada Arapçada mana harfleri, Türkçede ise edat olarak isimlendirilen dil yapılarının İslam hukukçularının ulaştığı hükümlerin oluşmasında oynadığı rol ele alınacaktır. Üzerine yoğunlaşacağımız örnek konu ise, iftira cezasına çarptırılan kişinin, gerek bu cezanın infazından önce gerekse infazdan sonra yapacağı şahitlikle ilgili özellikle Hanefî ve Şafiî mezhepleri arasında gerçekleşen hüküm ayrılıkları olacaktır. Konuyla ilgili hüküm tesis eden Nur Suresinin 24. ayeti makalenin ana inceleme alanını oluşturacaktır. Mezheplerin hüküm üretirken insicamlı ve birbiriyle tutarlı bir bütün oluşturma çabaları iftira suçunu işleyip bu suçtan dolayı cezalandırılan kişinin şahitliği meselesinde de gün yüzüne çıkmıştır denilebilir. Zira hem Hanefî mezhebinin hem de Şâfiî mezhebinin fakihleri bu konuyla ilgili sonuca varırken, şahitlik müessesesine ilişkin ortaya koydukları genel kaide ve hükümlere sık sık atıfta bulunarak mezhep bütünlüğünü sağlamaya çalışmışlardır. Örneğin Hanefî mezhebi âlimleri fasıklıkla ilgili mezhep içinde kabul gören “tevakkuf” yani fasığın haberini araştırma yaptıktan sonra kabul etme yaklaşımını delillendirmede sıklıkla kullanmışlardır. Diğer taraftan Şâfiîler fasıklığın, şehadetle ilgili genel bir engel olduğunu ifade eden yaklaşımlarını merkeze alarak hüküm üretmişlerdir. Netice itibariyle incelenen ayetteki edatlar da mezheplerin bu genel kabullerinden hareketle anlam yelpazesi içinde kendilerine değer bulmuşlardır. Ayetin her iki görüş grubunun görüşünü de teyid edecek bir dil yapısına sahip olması bir bakıma mezhepleri kendi düşüncelerine göre değerlendirme yapmalarına zemin hazırlamıştır. İşte bu makalede mezheplerin, mezhep içi kaide ve hükümler arasında gidip gelerek edatlar merkezli izahları açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Şahitlik, Fasık, İstisna edatı, Mana harfleri, Nur Suresi

Abstract
Letters and prepositions which affect the meaning of the sentence exist in all languages. These prepositions are very important to understand the main resources which are used to make Islamic desicions. İn this study the language structure called ‘prepositions’ in Turkish and ‘meaning word’ in Arabic is going to be examined which has a very important role in shaping the islamic law researchers decisions. The case we are going to examine is the disagreement between Hanefi and Şafii about the condition of the testimony of a witness before and after slander punishment. Twenty forth section of nur sura which has the decision about the subject is going to be the main resource in this article.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Witnessing, Sinner, Preposition of exception, Meaning matters, Nur sura

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri