eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİSLÂM HUKUKUNDA ‘HURÛFU’L-MEÂNÎ’ - HÜKÜM İLİŞKİSİ (KAZİF HADDİ UYGULANAN KİŞİNİN ŞAHİTLİĞİ ÖRNEĞİ)
(The Relation Between Meaning Matters/Huruf al-maani and Decision in Islamic Law (Case of Witnessing of the Person who is Punished for Slandering) )

Author : Fatih Yakar    
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 65
Page : 195-211


Özet
Bütün dillerde kelimeler arasında bağlar kuran ve cümlenin anlam yüküne etki eden harf ve edatlar mevcuttur. Özellikle kendisinden hüküm elde edilen kaynak metinlerin anlaşılmasında bu edatların önemli bir işlevi vardır. Bu çalışmada Arapça’da hurûfu’lmeânî, Türkçe’de ise edat olarak isimlendirilen dil yapılarının İslam hukukçularının ulaştığı hükümlerin oluşmasında oynadığı rol ele alınacaktır. Üzerine yoğunlaşacağımız örnek konu ise, iftira cezasına çarptırılan kişinin, gerek bu cezanın infazından önce gerekse infazdan sonra yapacağı şahitlikle ilgili özellikle Hanefî ve Şâfiî mezhepleri arasında gerçekleşen hüküm ayrılıkları olacaktır. Konuyla ilgili hüküm tesis eden Nûr Sûresinin 4 ve 5. ayetleri makalenin ana inceleme alanını oluşturacaktır. Mezheplerin hüküm istinbat ederken insicamlı ve birbiriyle tutarlı bir bütün oluşturma çabaları iftira suçunu işleyip bu suçtan dolayı cezalandırılan kişinin şahitliği meselesinde de gün yüzüne çıkmıştır denilebilir. Zira hem Hanefî mezhebinin hem de Şâfiî mezhebinin fakihleri bu konuyla ilgili sonuca varırken, şahitlik müessesesine ilişkin ortaya koydukları genel kaide ve hükümlere sık sık atıfta bulunarak mezhep bütünlüğünü sağlamaya çalışmışlardır. Örneğin Hanefî mezhebi âlimleri fasıklıkla ilgili mezhep içinde kabul gören “tevakkuf” yani fasığın haberini araştırma yaptıktan sonra kabul etme yaklaşımını, delillendirmede sıklıkla kullanmışlardır. Diğer taraftan Şâfiîler fasıklığın, şehadetle ilgili genel bir engel olduğunu ifade eden yaklaşımlarını merkeze alarak hüküm üretmişlerdir. Netice itibariyle incelemeye aldığımız ayetlerdeki edatlar da mezheplerin bu genel kabullerinden hareketle anlam yelpazesi içinde kendilerine değer bulmuşlardır. Ayetlerin her iki görüş grubunun görüşünü de teyid edecek bir dil yapısına sahip olması bir bakıma mezheplerin kendi düşüncelerine göre değerlendirme yapmalarına zemin hazırlamıştır. İşte bu makalede mezheplerin, mezhep içi kaide ve hükümler arasında gidip gelerek edatlar merkezli izahları açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Şahitlik, Fasık, İstisna Edatı, Mana Harfleri, Nûr Sûresi.

Abstract
Letters and conjunctions which affect the meaning of the sentence exist in all languages. These conjunctions are very important to understand the main resources which are used to make Legal Provisions. In this study the language structure called ‘conjunctions’ in Turkish and ‘meaning word’ in Arabic is going to be examined which has a very important role in shaping the Islamic law researchers decisions. The case we are going to examine is the disagreement between Hanafi and Shafii about the condition of the testimony of a witness before and after slander punishment. Fourth and fifth sections of nur sura which has the decision about the subject is going to be the main resource in this article. It can be said that the sects are making an effort consistently in the issue of testimony of a convicted slander during the process of verdict. Therefore both Hanafi and Shafii canonists have always tried to ensure the integrity by making attributions the principles the principles and verdicts related to testimonies while they are giving verdict. For instance, Hanafi canonists have frequently used ‘standstill’, meanly, accepting the information after searching while they are making justification. Shafiis have concluded the verdict related to testimony considering that sinning prevents testifying. All in all, the conjunctions in the related verses which we have studied have reached significance during the process of general verdicts.That the verses have had appropriate language structure to prove the views of the both parties has established ground so that they can conclude according to their points of views. In conclusion, this article will explain the principles and verdicts according to sects considering the meanings of conjunctions.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Witnessing, Sinner, Conjunctions of Exception, Meaning Matters, Nur Sura.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri