eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİÇSEL DİNÎ MOTİVASYON VE ÖZSAYGI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Research on Relations of Intrinsic Religious Motivation and Self Esteem )

Author : Behlül TOKUR    
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 66
Page : 159-176


Özet
Bu çalışma, İçsel Dini Motivasyon ile Öz-saygı olguları arasındaki ilişkiyi, katılımcıların yaş, cinsiyet, sınıf, sosyo-ekonomik düzey, anne-baba tutumu gibi demografik özelliklerini de dikkate alarak incelemeyi amaçlamaktadır. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan 397 kişilik bir örneklem grubu ile gerçekleştirilen bu araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (1965) ve Hoge’ün İçsel Dini Motivasyon Ölçeği (1972) kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, t testi, tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, içsel dini motivasyon ile öz-saygı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu, içsel dini motivasyon düzeyi yüksek olan öğrencilerin öz-saygı düzeylerinin de yüksek olduğu görülmüştür.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
İçsel Dini Motivasyon, Öz-Saygı, Din, Dindarlık, Anne-Baba Tutumu.

Abstract
This study aims to research correlation between intrinsic religious motivation and self-esteem considering participants’ demographic characteristics like age, sex, classroom, socio-economic level, parents attitude. Conducted with a sample group that consists of 397 students from Theology Faculty in Ataturk University, “Intrinsic Religious Motivation Scale” (Hoge, 1972), and “Rosenberg Self-esteem Scale” (1965) were used in this research. Pearson correlation analysis, t test, and one-way ANOVA analysis were utilized in analyzing of study data. According to the results, it has been seen that there is statistically significant correlation between intrinsic religious motivation and selfesteem, and students who have high intrinsic religious motivation score, also have high self-esteem score.

Keywords
Intrinsic Religious Motivation, Self-Esteem, Religion, Religiosity, Parents’ Attitude

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri