eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessYABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINI ETKİLEYEN UNSURLAR
(Factors Affecting Student Achievement in Foreign Language Teaching )

Author : Celalettin Korkmaz  Bayram ÖZER -  
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 67
Page : 59-84


Özet
Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki yabancı dil öğretiminde öğrenci başarısını olumlu ve olumsuz etkileyen unsurları belirleyerek bu unsurların yabancı dil öğrenimine etkilerinin nedenlerini, türlerini ve bunlarla baş etme yollarını araştırmaktır. Bu kapsamda Hatay ilinde görev yapan İngilizce öğretmenlerinin görüşleri alınarak yabancı dil öğretimini etkileyen unsurlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bir olgu bilim çalışması olan bu araştırmada çalışmaya gönüllü katılan 2014 – 2015 akademik yılında 62 İngilizce öğretmeninin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu (YYGF) aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmada veriler içerik analizine tabi tutularak yorumlanmıştır. Alan taraması ile oluşturulan Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formuna uygulama öncesi öğretmenlerin ve uzmanların görüşü alınarak son şekli verilmiştir. Analiz sonucuna göre İngilizce öğrenimini olumlu şekilde etkileyen unsurlar öğretmen davranışları, öğrenci davranışları, dersin işlenişine ilişkin unsurlar ve çevresel unsurlar olarak belirlenmiştir. İngilizce öğrenimini olumsuz olarak etkileyen unsurlar ise öğretmen davranışları, öğrenci davranışları, dersin işlenişine ilişkin unsurlar, eğitim sistemine ilişkin unsurlar ve çevresel unsurlar olarak belirlenmiştir. Ayrıca İngilizce öğretmenleri yabancı dil öğretiminde başarıyı artırmaya yönelik olarak da dil öğretim yaklaşımına, eğitim sistemine, öğretmene, öğrenciye ve materyale yönelik önerilerde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı Dil, İngilizce, Başarıyı Etkileyen Unsurlar, Yabancı Dil Eğitimi, Yabancı Dil Öğretimi.

Abstract
The aim of this study is to research positive and negative factors influence the learning of foreign languages, types, and exploring ways to deal with them by identifying the causes of these elements in foreign language teaching in our country that affect student achievement. In this context, factors affecting foreign language teaching has been tried to be determined by consultation with the English teachers working in Hatay. As a phenomenologic study the research data is obtained from volunteer 62 english teachers in 2015 – 2016 academic term with a semi-structured data collection tool form. With teachers and experts evaluation semi-structured data collection tool is made final form before application. In this research the data are interpreted with using content analysis. As a result of analysis, English teachers behaviors, students behaviors, factors in teaching of the lesson and environmental factors have been identified as positive ways to learn English. The factors affecting learning English have been identified as a negative way are teacher behaviors, student behaviors, elements of the course emphasizes, related to the education system and environmental factors. In addition, English teachers have made recommendations in order to increase the success of foreign language teaching directed to English language teaching approach, educational system, teachers, students and for the material. According to this results in foreign language teaching, firstly the impact of the teachers and students positive and negative behaviors and attitudes towards English are emphasized. For the course, the motivation of students also with the necessity based application is expressed by teachers. In addition, it is indicated by the teachers that english can’t be only learned in class, but also students must find an environment that english can be used other than courses and the education system should be organized to ensure effective learning English.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Foreign Language, English, Factors Affecting Success, Foreign Language Education, Foreign Language T

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri