eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessKARİKATÜR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ: BİTKİLER ÂLEMİ
(Effects of Cartoons on Students’ Achievement: Kingtom of Plants )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 20
Number : 67
Page : 109-120


Özet
Biyoloji öğretim programının yapılandırmacı yaklaşım temelinde yeniden düzenlenmesiyle, öğrenme ortamlarında öğrencilerin derse aktif katılımını sağlayan görsel araçlar üzerindeki çalışmalar artmıştır. Söz konusu araçlardan biri de karikatürlerdir. Eğitimde karikatür kullanmanın kuramsal temeli yapılandırmacılığa dayandırılmaktadır. Karikatür, “bugünkü durumuyla çizgi ile mizah yapma sanatıdır” biçiminde tanımlanmaktadır. Eğitim araştırmacıları için karikatürler öğrencilerin yaratıcılığını eleştirel düşünmeyi artırmak için kullanılan önemli bir araçtır. Bu araştırmada, lise biyoloji müfredatında yer alan, öğrencilerin anlamakta güçlük çektikleri ve yanlış anlama geliştirdikleri konulardan birisi olan “Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırma” ünitesine ait “Bitkiler Âlemi” konusu ile ilgili 9. sınıf öğrencilerinin başarıları üzerinde karikatür destekli öğretimin ne derece etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada ön test son test kalıcılık testi kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Erzurum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde öğrenim gören ve biyoloji dersi alan 20 kişilik kontrol grubu, 20 kişilik deney grubu olarak seçilmiştir. Kontrol gruplarında “Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırma” ünitesine ait “Bitkiler Âlemi” konusu geleneksel öğretim yöntemleri ile deney grubunda karikatür destekli öğretim yöntemi ile verilmiştir.Karikatürün başarıya etkisini ölçmek için Bitkiler Âlemi ile ilgili 20 soruluk bir başarı testi ön, son ve kalıcılık testi olarak kullanılmıştır. Biyoloji öğretiminde karikatürlerin kullanılmasının öğretim başarısını artırmada ve kalıcılığı artırmada geleneksel metoda göre daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Karikatür Destekli Öğretim, Geleneksel Öğretim, Öğrencinin Akademik Başarısı, Bitkiler Âlemi, Biyoloji Eğitimi.

Abstract
Cartoons are readily processed by children and adults – they are “easy on the eye and easy on the brain”. It is generally accepted that most people take in approximately 75-80% of information visually. It seems logical that the visual nature of cartoons would therefore make information processing easier. Learning can be enhanced by the use of cartoons over other visual media as it is usual in this media for visual distractions around the focal point of the image to be reduced, allowing people to concentrate on the issue at hand. As a teaching strategy, alleged benefits include the promotion of understanding, increased attention and interest, motivation towards learning, improved attitudes, productivity, creativity and divergent thinking. Other benefits include decreased academic stress and anxiety, boredom and disruptive behaviour. The aim of this study is to determine effect of cartoons as a teaching tool towards student’s success about Plants section of “Diversity of Organisms and Classification”. For this aim, success of students who have followed cartoon-based courses and who have followed more conventional courses were compared. This study was applied to students that include 20 students in control group and 20 students in experimental group in secondary school at the first semester of 2015-2016 education years. Groups were randomly assigned as experimental and control groups. In the research, quasi-experimental non-equivalent pretest- posttest control group was used. An achievement test with 20 questions, were used to investigate the impact of using cartoons as a teaching tool on student learning in teaching of plants.The findings of this study show that students’ knowledge and understanding was upgraded of the concepts of plants with the use of cartoons. In all cases, changes significant at the 0.05 level occurred in students’ achievement between experimental and control group students.
depakin chrono 300 mg read depakin chrono


Keywords
Cartoon-Based Teaching, Conventional Teaching, Achievement, Attitude, Kingtom of Plants, Biology Edu

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri