eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİZZÜDDÎN B. ABDÜSSELÂM’IN HAYATI VE İLMÎ ŞAHSİYETİ
(Izzuddin b. Abdusselam: His Life and Scholarly Character )

Author : Adnan ALGÜL    
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 67
Page : 31-58


Özet
Fıkıh ilminde zamanının otoritesi olan İzzüddîn b. Abdüsselâm, tefsir, kelam, ahlak ve siyer gibi sahalarda eserler vermiş, bilhassa Dımaşk ve Kahire’de hicri VII. Asırda Şafiî mezhebinin önderliğini yapmıştır. Farklı alanlarda eserler vermesine rağmen onun esas ihtisas alanı Fıkıh ilmidir. Bu çalışmada İzzüddîn b. Abdüsselâm'ın hayatı, ilmî kişiliği, hocaları, öğrencileri, eserleri ve üstlendiği görevler ele alınacaktır. Bu vesileyle onu ilim dünyasına biraz daha tanıtmak istiyoruz.

Anahtar Kelimeler
İzzüddîn b. Abdüsselâm, Şafii, Mezhep, Fıkıh, Tefsir, Tabakât.

Abstract
Izzuddin b. Abdusselam, who was the leading authority in the field of Fiqh, also gave Works in hadith, kalaam, and the Interpretition of holy book Qran. He also became the religious leader of Shafi (a division in Islam) in the 7th century in Damascus and Cairo. Although he gave Works in a variety of areas, his specialized in Fiqh. Most of his Works have been printed. In this study, we will focus on Izzuddin bin Abdusselam's life, his wisdom and Works and the era he lived. We want to have a close look at him in terms of his knowledge.

Keywords
Izzuddin b. Abdusselam, Shafi, Sects, Fiqh, Tafsir, Tabakât.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri