eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessJEOTERMAL ENERJİ KAPSAMINDA AYDIN İLİ HALKININ BİLİNÇ DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI
(Aydin Province Public Under The Geothermal Energy Investigation Of The Level Of Awareness )

Author : ONUR DURUKAL  Yrd. Doç. Dr. Algın OKURSOY, Yrd. Doç. Dr. Kamil BİRCAN  
Type : Copyright
Printing Year :
Number :
Page :


Özet
Dünya küresel ısınma sorunuyla birlikte, sürdürülebilir olmayan enerji politikaları ve giderek azalan enerji kaynaklarının yarattığı küresel enerji sıkıntısını nasıl aşacağı sorusuna, yenilenebilir enerji kaynakları ile çözüm bulacağı kanaatine varmıştır. Bu eksende yenilenebilir ve ucuz enerji kaynaklarının neler olduğu ve bu kaynakların nasıl temel enerji ihtiyaçlarına çözüm sunan kaynaklara dönüştürüleceği araştırmaların başlıca konusunu oluşturmaktadır. Ülkeler coğrafi konumlarına, iklim şartlarına, jeolojik yapılarına ve ekonomik durumlarına göre yenilenebilir enerji kaynakları arasında bir öncelik sırası yapmaktadır. Ülkemiz bu bağlamda jeotermal enerji kaynaklarını ve bu kaynakların diğer enerji türlerine dönüşmesini sağlayan santralleri diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha ön planda tutmaktadır. Çalışmanın amacı, ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılmaya başlanan Jeotermal enerjinin verimliliği, kullanım alanları, çevreyle uyumu konularında bireylerin farkındalık düzeylerini ölçmektir. Literatür araştırmasıyla birlikte jeotermal enerji ile ilgili genel bilgi, kullanım alanları, jeotermal sahalarımız, Aydın ili jeotermal potansiyeli, Türkiye’nin jeotermal enerji ile Dünya içerisindeki yeri, jeotermal enerji ile ilgili yapılan resmi çalışmalar, kongreler, raporlar ve mevzuat taraması gerçekleştirilmiştir. Saha araştırması ile birlikte Aydın ilinde yaşayan vatandaşların jeotermal enerji ile ilgili bilinç düzeyi ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın alan araştırması kısmında 401 vatandaş ankete katılmış ve bu anketler değerlendirmeye alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Sürdürülebilir, Jeotermal, Bilinç Düzeyi.

Abstract
World, have reached conclution of the question about how to overcome world global warming problem, unsustainable energy problems and rapidly decreasing energy resources that creates global energy shortage. The solution renewable energy resources. At this axis surveys main subject occures that which resources solition of basic energy needs. Countries prioritize a live up between renewable energy resources based on geographic locatious, weather conditions, geologic structure and economic status. At this status our country geothermale energy resources and power stations that transforms this resources other energy forms puts at the forefront than other renewable energy resources. Survey’s objective is to assess individual awareness levels of geotermal energy efficiency usage areas, enviromental compatibilty that recently started to use for our country’s rapidly increasing energy need. Literature research have conducted add to that in this geothermal energy survey featured about basic knowledge, usage areas, geothermal lands, Aydın providence geothermal potential, Turkey’s geothermal energy status in the world, offical works, congresses, reports and legistation sweep. In field research had tried to evaluate consciousness of Aydın providence living residants about geothermal energy. Iu this survey’s ground research section 401 residant involved in public survey have taken for assessment.

Keywords
Energy, Renewable Energy, Sustainablity, Geothermal, Conscious Level

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri