eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessSOSYAL BİLGİLER 5. VE 6. SINIF DERS KİTAPLARINDA HARİTA KULLANIMI
(Map Usage in the 5th and 6th Grade Social Sciences Books )

Author : Suat POLAT  Ünsal BEKDEMİR  
Type : Copyright
Printing Year : 20
Number : 68
Page : 363-382


Özet
Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler 5 ve 6. sınıf ders kitaplarında (Milli Eğitim Bakanlığı “MEB” ve özel yayınevleri tarafından yayınlanan) harita kullanımını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde MEB’e bağlı Talim ve Terbiye Kurulu ve özel yayınevleri tarafından hazırlanıp 2013-2014 eğitim öğretim yılında okutulan 5. ve 6. sınıf ders kitapları betimsel analize tabi tutularak ders kitaplarında kullanılan harita sayıları, türleri ve ünitelere göre dağılımları incelenmiştir. Ayrıca Sosyal Bilgiler Öğretim Programı incelenerek harita becerileri ile ilgili kazanımlar çalışmanın kapsamı içinde belirtilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda özel yayınevleri tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabında toplam 12 harita, Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabında ise 30 harita, 1 kroki ve 4 küre kullanıldığı görülmüştür. MEB tarafından hazırlanan Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitabında toplam 57 harita ve 1 küre, Sosyal Bilgiler 6. sınıf ders kitabında ise 38 harita ve 7 küre kullanıldığı görülmüştür. Kullanılan haritaların türlerine, ünitelere göre dağılımına, yeterlilik derecelerine tablolar halinde yer verilmiş olup elde edilen tablolar yorumlanarak sonuçlar çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Harita, Kroki, Ders Kitabı, Öğretim Programı.

Abstract
The aim of this study is to investigate the map usage in the 5th and 6th grade social sciences books (by The Ministry of National Education “MEB”, and private publishing houses). For this purpose, 5th and 6th grade textbook that was prepared by MEB Board of Education and private publishers in the 2013-2014 academic year subjected to descriptive analysis, the number of maps used in the study books, the distribution of the its kinds and the unit has been examined. In addition to this, it is stated that getting obtained about map skills by investigating Social Sciences Teaching Program. In this study, document analysis method that is one of the qualitative research methods was used. In this study, aimed sample method that is the criterion sampling methods was used. Outcome of the study shows, total number of 12 maps in the 5th Grade Social Sciences book, total number of 30 maps, 1 sketch and 4 spheres in the 6th grade Social Sciences book prepared by private publishing houses. It is observed that, in the total number of 57 maps and 1 sphere in the 5th grade Social Sciences Book, in the total number of 38 maps and 7 spheres in the 6th grade Social Sciences Book were used which were prepared by MEB. The outcomes observed by analyzing the kinds of maps used by its distribution among units and its sufficiency degrees were given a place with charts.

Keywords
Social Studies, Map, Sketch, Text Books, Curriculum.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri