eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessPOPÜLER KÜLTÜR KARŞISINDA YERELLİĞİN SUNUMU: “MAYSA VE BULUT” ÖRNEĞİ
( )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 21
Number : 69
Page : 117-129


Özet
Televizyon alanında yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte ulusal televizyon kanallarının sayısı artmış ve küresel medya ağlarını oluşturmuştur. Bu gelişmeler ile yeni bir sanat formu ve endüstri alanı olarak ortaya çıkan çizgi diziler, yaratıcısının kültüründen etkilendiği gibi yaratıldığı toplumun kültürel değerlerini de farklı kültürlere tanıtmada büyük bir rol oynamıştır. Yabancı kaynaklı çizgi diziler, popüler kültür ürünü olarak ülkemizde de uzun süre etkisini göstermiş ve etki alanına Türk çocuklarını da dâhil etmiştir. Tematik çocuk kanallarının yaygınlaşması ile birlikte yerli üretimlere daha çok yer verilmiş ve çizgi diziler kültürel inşada önemli rol oynamışlardır. Maysa ve Bulut çizgi filmi de bunun en iyi örneklerinden biridir. Yapılan bu çalışmada da Gerbner’in kültürel ekme kuramsal yaklaşımından faydalanarak TRT Çocuk ekranlarında yayımlanan Maysa ve Bulut çizgi dizisinde verilen yerel kültür aktarımı, niteliksel içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada TRT Çocuk kanalında gösterilen Maysa ve Bulut çizgi dizisinin yirmi bölümü izlenilmiştir. Bu bölümler de gelenek ve görenekler, oyunlar, dil gibi başlıklar altında yerel kültürel unsurlar belirlenmiştir. Amaç çizgi filmlerin kültürel mirasın aktarımında katkısı olup olamayacağını tespit etmektir. Tamamıyla yerli yapım olan Maysa ve Bulut`un içeriğinde pek çok kültürel öğenin yer aldığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili az sayıda yayın bulunması nedeniyle araştırmanın ileride bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlaması öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Maysa ve Bulut, Yerel Kültür Aktarımı, Çizgi Dizi, TRT, Çocuk.

Abstract
Along with technological developments in the field of television, the number of national television channels has been increased and it has created global media network. Cartoons that emerged as a new art form and industrial field, play an important role both influencing by its own culture and also promoting the cultural values of its own culture to different cultures with these developments. The foreign-born lineage series as a popular cultural product have been effective in our country long period of time and have included Turkish children in the area of influence. Along with expanding of thematic children's channels, local productions have been given more space and cartoons have played an important role in cultural construction. Maysa and the Bulut cartoons are among the best examples of this. In this work, local culture transfer in the cartoon named Maysa and Bulut that is broadcasted on TRT Children's channel has been examined by qualitative content analysis method, by using Gerbner's theoretical approach of cultural sowing. Twenty sections of the Maysa and the Bulut lineage shown on the TRT Children’s channel were watched in the survey. In these sections, local cultural elements are determined under the titles such as traditions and customs, games, and language. The aim is to determine whether cartoons can contribute to the transfer of cultural heritage.It is determined that Maysa and Bulut which is completely local production contains many cultural elements. Due to the limited number of publications related to the subject, it is foreseen that the researcher will contribute to the work in the future.

Keywords
Maysa and Bulut, Local Culture Transfer, Cartoon, TRT, Children.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri