eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİBRÂHİM MOSTÂRÎ’NİN “ENVÂRU’T-TENZÎL” DÎBÂCESİ HÂŞİYESİ
(İbrahim Mostari’s Footnote to the Preamble of “Anwar al-tanzil” )

Author : EKREM GÜLŞEN    
Type : Copyright
Printing Year : 21
Number : 71
Page : 83-106


Özet
Tefsirlerin girişinde kısa ve özlü kelimelerle müfessirlerin tefsirlerinde izleyecekleri yolu, eserini yazma sebep ve metotlarını veciz sözlerle açıkladıkları dîbâceler ve bâhusus hâşiyeleri çok az olmaları bakımından önemlidir. Bu çalışmada İbrâhim Mostârî’nin Envâru’t-tenzîl dîbâcesi’ne/hutbe yazdığı hâşiyesi ele alınmaktadır. Kitabın mukaddimesi, önsözü vb. manaları olan dîbâceler, mukaddimetü’l-kitâb (önsöz) ve mukaddimetü’lilim (giriş) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Envâru’t-tenzîl’de ikinci kısım önsöz bulunmamakla birlikte, tefsir üzerine yazılan dört yüzden fazla şerh ve hâşiyeden üçü önsözüyle alakalıdır. Çalışmamızda, hicri yedinci asırda kaleme alınan bir mukaddimenin, on ikinci asırda yaşamış Bosnalı İbrâhim Mostârî tarafından nasıl şerh edildiğini araştırdık. Bulabildiğimiz kadarıyla dönemin Karagöz Bey Medresesi müderrislerinden olan müellif, öğrencileri için ders kitabı olarak hazırladığını zannettiğimiz bu çalışmasında Zemahşerî, Teftâzânî, Cürcânî, İbn Hacer, Hatib Bağdâdî, Şeyhzâde ve Şirvânî gibi kaynaklardan yararlanmıştır. Saraybosna Gâzî Hüsrev Bey Kütüphanesi 4006’da bulunan ve müellif hattı olan çalışma, tefsirle ilgili bilinen geleneksel bilgileri teyit eden dil bilimsel izahatlar olan sarf ve nahivle ilgili açıklamaları merkeze alan, klasik bir eser niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler
Mostar, Tefsir, Dîbâce, Bâhusus Haşiyesi, İbrâhim Mostârî, Envâru’t-tenzîl Hâşiyesi, Karagöz Bey Medresesi.

Abstract
Length of Preambles and footnotes to these preambles in which interpreters expounds their methods and reasons behind writing of those books is important. The present work deals with the footnote wrote by İbrahim Mostari on the preamble of Anwar al-tanzil.Preambles are divided in two parts: preface and introduction. Although the second part is not included in Anwar al-tanzil, three of more than four hundred commentaries and footnotes in the work are related to the preamble. This article deals with how a preamble written in the seventh century of the Hijra was commented on by İbrahim Mostari lived in twelfth century. In his work, which is believed to be prepared as a course book for his students, the writer, one of the professors of the Karagöz Madrasah, benefited from the sources as al-Zamakhshari, al-Taftazânî, al-Jurjani, Ibn Hajar, Al-Khatib al-Baghdadi, Sheikh-zāda and Shirvani. The work which is situated in Sarajevo Gazi Khusrav Bey Library confirms the traditional knowledge, has linguistic instructions and centre of grammar-syntax explanations (sarf-nahiv) that classically.

Keywords
Mostar, Expound, Preamble, Footnote, İbrahim Mostari, Anwar al-tanzil’s Footnotes, Karagöz Madrasah

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri