eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessTOPLUMSAL CİNSİYET EKSENİNDE KINALI KADIN VE MÜZİĞİ
(Hennaed Woman and Her Music in Gender Axis )

Author : Mehtap Demir    
Type : Copyright
Printing Year : 21
Number : 71
Page : 199-214


Özet
Bu makale, toplumsal cinsiyet düşünleri ekseninde, gelenek görüngülerinin tartışıldığı kök anlamlar ve sembollerin okuması üzerine kurgulanmıştır. Kına, bir maddi kültür ögesi olarak işlevsel kullanımın yanı sıra coğrafyasına ve tarihselliğine bağlı olarak değişkenlik gösteren bir sözlü kültür ögesi olarak görülmektedir. Bu çalışma kapsamında Anadolu Türk halk kültüründe bir kadın eğlencesi olan kına gecelerinde icra edilen ve ‘Kına Türküleri’ olarak bilinen repertuvarın içeriğine kodlanmış, adanmışlık ve kurban olma mevhumu üzerinden kadının kendini konumlandırması ve değer algısı tartışılmaktadır. Makale başlığındaki ‘Kınalı Kadın’ tabirinin içeriği ile müzik ve kadın bağlamında kına türkülerinin kültürel kodları ele alınmaktadır. Bu çalışma etnomüzikolojik bakış açısıyla yorumsamacı yaklaşımla yazılmıştır. Nitel araştırma yönteminde betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma, çeşitli zamanlarda derlenmiş ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu arşivine kaydedilmiş yetmiş beş kına türküsünün metinlerinde yer alan ifadelerin verdiği mesajlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Müzikli metinlerin analiziyle kınanın kültürel ve toplumsal cinsiyet anlamının irdelenmesi bağlamında araştırma antropoloji ile ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler
Kına, Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Türkü.

Abstract
This article has been fictionalized on the reading of the root meaning sand symbols discussed by tradition phenomena based on gender thoughts. Henna is considered as a verbal cultural item that not only in functional use as a material cultural item but also varies depending on its geography and its history. The henna night is a women's entertainment in Anatolian Turkish folk culture. Within the context of, there is a state of devotion and sacrifice coded in the content of the repertoire that is said in the henna nights and known as 'Henna Songs'. According to this situation, the self-position in gand perceived value of the woman are discussed. The content of the term 'Hennaed Woman/ Kınalı Kadın' in the title of the article and the cultural codes of Henna Songs in the context of music and women is considered. There search has compiled at various times and recorded in the archive of the Turkish Radio and Television Corporation. There search focuses on the textual analysis of seventy-five Henna songs and messages given by expressions. Research is related to ethnomusicology in the context of analyzing of musical texts and examining the meaning of henna's cultural and gender.

Keywords
Henna, Woman, Gender, Folk Songs.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri