eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessBİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ENZİM” KONUSUNDAKİ BİLİŞSEL YAPILARI (ERZURUM ÖRNEĞİ)
(Biology Student Teachers’ Cognitive Structures about “Enzyme” (Erzurum example) )

Author : Ercan KAYA  -  
Type : Copyright
Printing Year : 21
Number : 72
Page : 87-108


Özet
Araştırma, enzim kavramı ile ilgili üniversite öğrencilerinin bilişsel yapılarını tespite yöneliktir. Araştırma yöntemi olarak nitel yöntem kullanılmıştır. Veriler Biyoloji Eğitimi Anabilim dalı 4. Sınıf ve 5. Sınıfta öğrenimlerine devam eden 50 öğretmen adayının çalışmaya katılımı ile bağımsız kelime ilişkilendirme testi ve çizme-yazma tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizi içerik analizine göre yapılmıştır. Betimsel istatistiklerden frekans değerleri verilerek tablo oluşturulmuştur. Biyoloji öğretmen adaylarının enzim kavramı konusunda ki bilişsel yapılarına ait model Vue programı ile hazırlanmıştır. Araştırma sonunda veriler toplam 7 kategori altında toplanmıştır (enzimin yapısal özelliği, enzimin tanımı ve özellikleri, enzimin gerekliliği, enzimin çalışma modeli, enzimin çalışmasını etkileyen faktörler, enzimin görevleri ve enzim çeşitleri). Ayrıca öğretmen adaylarının enzimle ilgili bazı alternatif kavramlara sahip oldukları da belirlenmiştir. Çalışma sonunda konuyla ilgili öneriler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Enzim, Çizme- Yazma, Alternatif Kavramlar, Bağımsız Kelime İlişkilendirme, Bilişsel Yapı.

Abstract
The aim of this study is to determine the prospsective biology teachers’ cognitive structures about “enzyme” subject by detecting their conceptual structures. A qualitative research method was used in this study. The data were collected from totally 50 prospective biology teachers who attended to 4th and 5th grade. The data collection tools included in the free word-association test and the drawing-writing technique. The data obtained were analyzed through content analysis method and tabulated with frequency values as descriptive statistics. The model of the prospective biology teachers’ cognitive structures about enzyme concept was prepared by using Vue program. At the end of research, the data were collected under 7 categories (the structural property of the enzyme, the definition and properties of the enzyme, the necessity of the enzyme, the working model of the enzyme, the factors affecting the enzyme function, the functions of enzyme and types of enzyme). Besides, it was determined that the prospective biology teachers had some alternative concepts relating to enzymes. Finally, some recommendations were suggested about subject.

Keywords
Enzyme, Drawing-writing, Alternative Concepts, The Free Wordassociation Test, Cognitive Structure.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri