eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessKISSALAR BAĞLAMINDA MÂTURÎDÎ’NİN KUR’ÂN’DAKİ MÜBHEMLERE YAKLAŞIMI
(Maturidi’s Approach to Mubhams in the Qur’an in the Context of Stories Abstract )

Author : Mustafa Cihad Bakkal    
Type : Copyright
Printing Year : 21
Number : 72
Page : 195-214


Özet
Mübhemât, tefsir ilminde, kapalı lafızları ifade etmek için kullanılan bir ıstılahtır. Bu gibi lafızları ele alıp inceleyen ilim dalı ise “Mübhemâtü’l-Kur’ân” şeklinde adlandırılır. Maturîdî Te’vîlâtu’l-Kur’ân adlı tefsirinde mübhemât ile ilgili düşüncelerini net bir şekilde ortaya koyar ve mevzu hakkında önemli bilgiler verir. O, konuya ilişkin açıklamalarını daha ziyade kıssaların zikredildiği âyetlerde yoğunlaştırır. Çeşitli gerekçeler ileri sürerek kesin bir nas bulunmadıkça mübhemleri tayinden uzak durulması gerektiğini genel bir ilke olarak savunur. Bu makalede, İmam Mâturîdî’nin mübhemât anlayışı kıssalar özelinde detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Mübhem, Kıssa, Tayin, Mâturîdî, Te’vîlâtu’l-Kur’ân

Abstract
Mubham is a term which is used to indicate the indefinite words in Tafsir. The branch of Tafsir handling such words is named as “Mubhamat al-Qur’ân”. In Te’vîlâtu’l- Qur’ân, Maturidi puts forward clearly his ideas about Mubhamat and provides important information. He mainly intensifies his explanations about the topic around the verses on stories (qıssah). By providing some justifications, Maturidi defences as a general principle that unless there is certain verses, certain meanings should not be given to mubham verses. In this article the Maturidi’s understanding of mubhamat is analysed in detail especially in relation to the stories.

Keywords
Mubham, Story, Specification, Maturidi, Te’vîlâtu’l-Qur’ân.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri