eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick access5E MODELİNİN HÜCRE BÖLÜNMESİNİN ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
(The Effect of 5E Model on Students Success in the Teaching of Cell Divisions )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 22
Number : 73
Page : 415-428


Özet
Bu araştırmanın amacı, hücre bölünmeleri konusunun öğretiminde yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı 5E modeline uygun öğrenme ortamını, geleneksel öğrenme ortamıyla karşılaştırarak öğrencilerin başarılarına olan etkisini incelemektir. 2015-2016 öğretim yılında Erzurum ili, Pasinler İlçesi, Pasinler Ortaokulu 8A ve 8C sınıflarında öğrenim gören öğrenciler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Geleneksel yöntemle öğrenim gören kontrol grubu ve 5E modeli ile öğrenim gören deney grubu 23 öğrenciden oluşmaktadır. Sınıflar rastgele deney ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır. Uygulama 10 hafta sürmüştür. Verilerin analizinde Bağımsız ve Bağımlı İki Örnek T Testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi SPSS 21.0 paket programı ile yapılmıştır. Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 5E modelinin uygulandığı deney grubunda elde edilen başarı ortalaması, geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubunda elde edilen başarı ortalamasından daha yüksektir. Ayrıca, deney grubundaki bilgi kalıcılığı, geleneksel öğretimin uygulandığı kontrol grubundaki kalıcılığından daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler
5E modeli, yapılandırmacılık, hücre bölünmeleri, başarı, eğitim.

Abstract
The aim of this research is to examine the effect of the learning environment in conformity with 5E model of the constructivist learning theory in the teaching of cell division to the achievement of students by comparing it with the traditional learning environment. In the 2015-2016 school year, the students who are studying in Erzurum province, Pasinler district, Pasinler middle school 8A and 8C classes constitute the sample of the research. The control group which is trained by the traditional method and the experimental group which is educated by the 5E model consist of 23 students. The classes are divided into random experiment and control groups. The application lasted 10 weeks. In the analysis of the data, Independent and Dependent Two Sample T Test and Mann Whitney U-Test were used. Analysis of the research data was done with SPSS 21.0 package program. The achievement average achieved in the experimental group in which the 5E model based on constructivist approach is applied is higher than the achievement average achieved in the control group in which traditional teaching is applied. Moreover, the knowledge retention in the experimental group is higher than the retention in the control group in which traditional teaching is applied.

Keywords
5E Model, Constructivist Theory, Cell Divisions, Success, Education.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri