eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessOKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖZÜNDEN CİNSEL İSTİSMARCILAR: BİR NİTEL ÇALIŞMA
(Sexual Abusers in the Eyes of Preschool Teachers: A Qualitative Study )

Author : Mehmet Kanak  Ali Arslan  
Type : Copyright
Printing Year : 22
Number : 73
Page : 345-366


Özet
Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin cinsel istismarcıların karakteristik özelliklerine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışma deseni kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, okul öncesi öğretmenlerin, cinsel istismarcıların istismarı uyguladıkları dönemdeki yaş grupları, kurbanlara yakınlık dereceleri, kurbanlarını kandırmak ve onların güvenlerini kazanmak için kullandıkları yöntemler, karakteristik özellikleri, fiziksel görünümleri, eğitim düzeyleri ve meslekleri hakkındaki görüşleri alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ili merkezinde çalışan okul öncesi öğretmenleri oluşturmuştur. Çalışmada, amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme ve maksimum çeşitlilik örnekleme türü kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, 25 okul öncesi öğretmeni ile görüşme yapılmıştır. Görüşme kayıtlarını araştırma metinlerine dönüştürmede, gizlilik ilkesi gereği çalışma grubundaki bireylere takma isimler verilerek verilerin birbirleri ile karışmasının önüne geçilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cinsel Istismar, Okul Öncesi Öğretmeni, Cinsel Istismarcı, Kişisel Özellikler, Görüş.

Abstract
This research examined the opinions of preschool teacher’s regarding the characteristics of sexual abusers. In this study, case study design, one of the qualitative research methods, was used. In the survey using the semi-structured interview technique,the opinions of the preschool teachers about the age group of the sexual exploiter during the exploitation period, the proximity degrees to the victims, the actions they performed to cheat the victim/to gain the victim’s trust, their personality traits, their physical appearances, their levels of education levels and their professions. The study group of the research is the preschool teachers working in the city centre of Sivas. From the purposeful sampling methods criterion sampling and maximum diversity sampling methods were used in this study. In the scope of the research, interviews were made with 25 preschool teachers. In transferring interview records to the research text, nicknames are set for the individuals in the study group so that confidentiality is maintained and data are not confused with each other.

Keywords
Sexual Abuse, Preschool Teacher, Sexual Abuser, Characteristics, Opinion

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri