eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÇOCUK ŞİİRİNDE SORUNLU COĞRAFYALAR VE ACI ÇEKEN ÇOCUKLAR
(Problematic Geographies and Children Suffering in Child Poem )

Author : Yasin Mahmut YAKAR    
Type : Copyright
Printing Year : 22
Number : 73
Page : 585-594


Özet
Çocuklar savunmasız ve masum varlıklardır. Dünya üzerinde çocukların maruz kaldığı birçok sorun bulunmaktadır. Savaşlar ve kıtlık gibi durumlar bu sorunların en başta gelen nedenleridir. Bunların yanında zorunlu göç, hastalıklar, yetersiz beslenme ve çatışma ortamlarında bulunan çocukların yaşam haklarının ihlali de çocukların karşı karşıya kaldıkları önemli sorunlar arasındadır. Sorun odaklı çocuk edebiyatı, edebî nitelikli eserlerde çocukların karşı karşıya kaldıkları sorunları yansıtmayı veya çocuklarda edebî eserler aracılığıyla sorunlar hakkında farkındalık oluşmayı amaçlar. Bu çalışmada Mustafa Ruhi Şirin’in şiirlerinde sorun odaklı çocuk edebiyatının yansımalarını tespit etmek hedeflenmiştir. Çalışmada doküman analizi deseni kullanılmış ve yazarın bütün eserleri incelenmiştir. Bu yolla ulaşılan eserler kodlama güvenirliği göz önünde tutularak okunmuştur. Ardından Mustafa Ruhi Şirin’in şiirlerinde sorun odaklı çocuk edebiyatı bağlamında değerlendirilebilecek veriler elde edebilmek için fişlemeler yapılmıştır. Sonrasında elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda Mustafa Ruhi Şirin’in dünya üzerinde farklı coğrafyalarda farklı sorunlarla karşılaşan çocuklarla ilgili hem kendini hem insanlığı sorumlu tuttuğu ve eserlerinde bu duyarlığa uygun yansımaların bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda Mustafa Ruhi Şirin’in şiirlerinin sorun odaklı çocuk edebiyatı bağlamında zengin metinler olduğu, özellikle dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan çocukların karşı karşıya kaldıkları yaşam hakkı ihlali, açlık ve çocukluğunu yaşayamama gibi sorunların eserlerde yer aldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sorunlu Coğrafyalar, Savaş, Mustafa Ruhi Şirin, Sorun Odaklı Çocuk Edebiyatı.

Abstract
Children are vulnerable and innocent beings. There are many problems in the world that children are exposed to. Conditions such as wars and famine are the main causes of these problems. In addition, forced migration, diseases, malnutrition and violations of the right to life of children in the areas of conflict are among the major problems that children face. Problem-oriented children's literature aims to reflect problems children face in literary works, or to raise awareness of problems through literary works in children. In this study, it is aimed to determine the reflections of problem-oriented children's literature in Mustafa Ruhi Şirin's poems. In the study, document analysis was used and all the works of the author were examined. The works reached in this way are read in consideration of encoding reliability. Then, in the poems of Mustafa Ruhi Şirin, records were kept to obtain data that could be evaluated in the context of problem-focused children's literature. The collected data were subjected to content analysis. The results of the study suggested that Mustafa Ruhi Şirin kept both himself and the mankind responsible for children who encountered different problems in different geographies around the world and that this sensitivity is found in his works. In this context, it was found that the poems of Mustafa Ruhi Şirin are rich texts in the context of problem-oriented children's literatüre and that especially the violation of the right to live, the hunger encountered by children and the inability to experience their childhood living in different geographies of the world.

Keywords
Problematic Geographies, War, Mustafa Ruhi Şirin, Problem-Oriented Children's Literature.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri