eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessİbn Hazm el-Endülüsî’nin Dinî Şiirlerinde Dil Üslubu
(The Language Style in Ibn Hazm Al-Andalusî’s Religious Poems )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 22
Number : 73
Page : 76-92


Özet
Zâhirîlik mezhebine mensup olan ve hicri IV. asırda özellikle fıkıh, felsefe ve mantık alanlarında yaptığı çalışmalarla ünlenen İbn Hazm (h. 384-456/m. 944-1064), aynı zamanda Endülüs’ün önemli şairlerindendir. Ancak İbn Hazm, şiirlerinde belâgat sanatını az kullanmasından ve nesir (düz yazı) diline yakın bir üslubu tercih etmesinden dolayı kimi zaman eleştirilmektedir. İbn Hazm’ın şiirleri, Abdü’l-Kerîm Subhî tarafından Divanu el-İmâm İbn Hazm ez-Zâhirî adlı eserde bir araya getirilerek tahkik edilmiştir. Bu çalışmada, İbn Hazm’ın, Divanu el-İmâm İbn Hazm ez-Zâhirî adlı eserde bulunan dinî şiir örneklerinden hareketle onun şiirlerindeki dinî düşünceleri tespit edilmiş ve bu şiir örnekleri üzerinde bir dil incelemesi yapılarak, onun dil üslubu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İbn Hazm, Zâhirîlik, Şiir, Haber, İnşâ, Endülüs.

Abstract
Ibn Hazm al-Andalusi (m.s. 944-1064), a member of Zâirism is among the prominent scholars of his period. In addition to being a scholar with studies of islamic law, philosophy and logic, he is also one of the most significant poets of Andalusia. However, he is harshly criticised for his language style particularly his little use of art of rhetoric, and for expressing his poetry rather as close to prose. This study aims to evaluate such critism by a language analysis of selected poems in Ibn Hazm ez-Zahiri' s work called Divanu el-Imam, which was investigated by Abdu'l- Kerîm Subhî.

Keywords
Ibn Hazm, Zahirism, Poem, Haber (constative), İnşâ (performative), Andalus.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri