eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessTÜKETİCİLERİN ONLİNE YEMEK SERVİSLERİNE KARŞI TUTUM, DAVRANIŞ VE SATIN ALMA NİYETLERİ
(Consumers' Attitudes, Behavior And Purchase Intentions Towards Online Food Services )

Author : Yasin Eskici  Ece AKSU ARMAĞAN  
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : ICOAEF Özel Sayı
Page : 39-76


Özet
İnternetin keşfi ve hızlı gelişiminin bir sonucu olarak günümüzde online iletişim oldukça yaygınlaşmıştır. Gittikçe artan bir oranla ve hızla toplumlar gereksinimlerini online platformlar üzerinden gidermeyi tercih eder hale dönüşmektedir. Bu platformları kullananlar arasında, ev, araba, elektronik eşya, giyim türü ürünleri pazarlayan işletmelerin yanı sıra online yemek servisi yapan işletmeler de yer almaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki kullanıcıların online yemek servislerine karşı tutum, davranış ve satın alma niyetlerini etkileyen faktörler ve bu faktörlerin ait olduğu boyutlar arası ilişkiler, farklılıklar araştırılmıştır. Online olarak gerçekleştirilen ankete yapılan 396 katılımın tümü değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Veriler üzerinde güvenilirlik, faktör, t testi, tek yönlü anova, regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Hipotezler analiz sonuçlarına göre kabul veya reddedilmiş, elde edilen bulgular yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Online Yemek Servisleri, Tutum,, Satınalma Niyeti.

Abstract
As a result of the discovery and rapid development of the Internet, online communication has become very popular today. With an ever increasing rate, and rapidly, societies are becoming more and more preferring to go through online platforms. Those using these platforms include businesses that market home, car, electronics, clothing, as well as online catering businesses. In this study, attitudes towards online food service users in Turkey, and the behavior of these factors and the factors that affect the size relationships between purchase intent, the differences were investigated. All 396 participations in the online survey were evaluated. SPSS 25.0 program was used in the analysis of the data. Reliability, factor, t test, one way ANOVA, regression analyzes were performed on the data. Hypotheses were accepted or rejected according to the analysis results and the findings obtained were interpreted.

Keywords
Online Catering Services, Attitude, Purchase Intention.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri