eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessÖRGÜT PSİKOLOJİSİNDE ÖLÇEK SEÇİMİNİN ARAŞTIRMA SONUÇLARINA ETKİSİ VE ÖNEMİ
(The Effect and Importance of Scale Selection on the Research Results in Organizational Psychology )

Author : H.Tezcan UYSAL    
Type : Copyright
Printing Year : 22
Number : 76
Page : 127-148


Özet
Bu araştırma ile örgütlerde çalışan davranışlarının saptanmasında önemli bir yeri olan ölçekler ele alınmıştır. Araştırmanın amacı, aynı davranışı betimleyen farklı ölçeklere ikili kombinasyonlar uygulayarak istatistiksel sonuçlar elde etmek ve elde edilen sonuçları karşılaştırarak örgüt psikolojisinde ölçek seçiminin araştırma sonuçları üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak Zonguldak ilinde özel sektörde çalışan 112 kişiden yüz yüze anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler SPSS programı ile değerlendirilmiş ve verilere yönelik olarak; Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), güvenirlik analizi, normallik analizi, sınıf içi korelasyon, Paired Sample T testi, pearson korelasyon analizi, otokorelasyon, eş varyanslılık, hataların normalliği, çoklu doğrusal bağlantı testleri ve çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Ölçeklere yönelik karşılaştırma için bağımlı ve bağımsız değişkene ait alanyazında bulunan ikişer ölçek kullanılmış ve dört analiz senaryosu gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu analizler sonucunda; kombinasyonlar arasında uyumluluğun olmadığı, her kombinasyonda bağımlı değişkeni açıklama oranının farklılık gösterdiği ve sadece bir kombinasyonda bağımsız değişkenin boyutlarının tamamının bağımlı değişken üzerindeki etkisinin incelenebildiği saptanmıştır.Genel olarak değerlendirildiğinde, alanyazına kazandırılmış her ölçeğin istenen davranışı aynı düzeyde ölçmediği, bundan dolayı davranışların betimlenmesinde kullanılacak ölçek seçiminin iyi yapılması gerektiği ve farklı ölçeklerle bütünleşik olarak davranışların betimlenmesinin daha rasyonel olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Çalışan Davranışı, Ölçek Seçimi, Ölçme Düzeyi, Ölçeğin Etkisi, Örgüt Psikolojisi.

Abstract
In this research, scales which have an important role in determining the behaviors of workers in organizations are discussed. The aim of this research is to obtain statistical results by implementing binary combinations to different scales describing the same behavior and determine whether the scale selection has effect on the results of researches in organizational psychology by comparing the results obtained. Based on this purpose, data was collected from 112 individuals working in the public sector in Zonguldak province. The obtained data was evaluated with SPSS software and Confirmatory Factor Analysis (CFA), reliability analysis, normality analysis, intraclass correlation, Paired Sample T test, Pearson correlation analysis, autocorrelation, homoscedasticity, error normalization, multicollinearity tests and multiple regression analysis were applied to the data. For the comparison of the scales, two scales for dependent and independent variables in the literature were used each and four analysis scenarios were performed. As a result of these analyses, it was determined that there was no concordance among the combinations, that the ratio for explaining the dependent variable varied for each combination and that the effect of entirety of the independent variable dimensions on the dependent variable could be examined in only one combination.As a general evaluation, it was concluded that each scale introduced in the literature did not measure the desired behavior at the same level, therefore the selection of the scale to be used in describing behaviors must be done well and that the description of behaviors in integration with different scales was more rational.

Keywords
Worker Behavior, Scale Selection, Measurement Level, Effect of Scale, Organizational Psychology.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri