eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessERGENLERDE DUYGU DÜZENLEME STRATEJİLERİNİN YORDAYICI OLARAK MUTLULUK DÜZEYİNDEKİ ROLÜ
(The Role of Emotion Regulation Strategies on the Happiness Level as a Predictor in Adolescents )

Author : Mustafa Ercengiz    
Type : Copyright
Printing Year : 23
Number : 77
Page : 267-278


Özet
Bu araştırmanın amacı ergenlerde duygu düzenleme stratejilerinin mutluluk düzeyindeki rolünün incelenmesidir. Araştırma yaşları 13-19 arasında değişen 202’si kadın 248’i erkek olmak üzere 450 lise düzeyinde okuyan bireyler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamında Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen ve Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği - Kısa Formu (OMÖ-K) Ölçeği, Phillips ve Power (2007) tarafından geliştirilen, Duy ve Yıldız (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan Ergenler İçin Duygu Düzenleme Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucundan mutluluk düzeyinin duygu düzenlemenin alt boyutu olan dış işlevsel duygu düzenleme ile pozitif ilişkili olduğu ve dış işlevsel olmayan duygu düzenleme ile arasında pozitif yönlü zayıf ilişkili olduğu görülmektedir. Duygusal düzenleme mutluluğun yaklaşık% 8'ini açıkladığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Duygu Düzenleme, Mutluluk, Ergen, Yordama, Korelasyon.

Abstract
The aim of this study is to examine the role of emotion-regulating strategies in adolescents at the level of happiness. The study was conducted on 450 high school students, 202 of whom were female and 248 of them were male, ranging from 13-19 years of age. In the scope of the research, the Oxford Happiness Scale - short form (OMÖ-K), developed by hills and argyle (2002) and adapted to Turkish by Doğan and Çötok (2011), the emotional adjustment scale for adolescents developed by Phillips and power (2007), adapted to Turkish by Duy and Yıldız (2014) and personal information was developed by the researchers were used. The results of the study show that the level of happiness is positively correlated with external functional emotion regulation, which is the subdimension of emotion regulation, and that there is a weak positive correlation between the level of happiness and external dysfunctional emotion regulation. Emotional regulation has been found to explain about 8% of happiness.

Keywords
Emotional Regulation, Happiness, Adolescent, Regression, Correlation

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri