eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessOLİMPİYATLARDA EV SAHİBİ ÜLKELER TARAFINDAN KULLANILAN MASKOTLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Study on Mascots Used by Host Countries in Olympics )

Author : Label    Label
Type : Other
Printing Year : 22
Number : 75
Page : 127-140


Özet
Yaz ve kış oyunları olmak üzere her dört yılda bir düzenlenen olimpiyatlar Dünyanın en büyük spor organizasyonları olarak kabul edilmektedir. Olimpiyat oyunları; yapıldığı ülkenin jeopolitik konumunu, teknolojisini, maddi, manevi değerlerini, toplumsal unsurlarını, dünya görüşlerini ortaya koyması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu önemli organizasyonlar düzenlendiği ülkeler tarafından kendilerini dünyaya tanıtmak için bir fırsat olarak görülmektedirler. Ülkelerin tanıtımında kullanılan, ülkeye dair anlamların yüklendiği maskotlar da bu amaca hizmet eden önemli unsurların başında gelmektedir. Bir marka kimliği, satış aracı veya özellikle çocuklar için eğlence ve keyif aracı olarak kullanılan maskot; şans getirmesi umulan bir kişi, hayvan, eşya, uğurluk, şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Modern yaz ve kış olimpiyat oyunlarında ev sahibi ülkeler tarafından kullanılan olimpiyat maskotlarının kendilerine özgü niteliklerinin, temsil ettikleri kavramların, çıkış noktalarının ve kullanım amaçlarının farklı yönleri ile incelenmesidir. Araştırmada; incelenen konuyla ilgili olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren yazılı belgelerin analiz edilmesiyle verilerin toplanmasında kullanılan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada Modern Yaz (1972 Münih- 2016 Rio de Janeiro) ve Kış (1976 Innsbruck - 2018 Pyeongchang) Olimpiyatlarında ev sahibi ülkeler tarafından kullanılmış olan toplam 24 maskot ele alınmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, olimpiyat maskotunun ilk kez 1972/ Münih yaz olimpiyatlarında kullanılmaya başlandığı, yaz ve kış olimpiyatlarında bugüne kadar toplam 24 maskot kullanıldığı,bunların 12’sinin kış, 12’sinin ise yaz olimpiyatlarında kullanıldığı, Kış olimpiyatlarında kullanılan maskotların sekizinin hayvanlardan, üçünün hayali kahramanlardan ve birinin de insan figüründen esinlenilerek, yaz olimpiyatlarında kullanılan maskotların ise onunun hayvanlardan, birinin hayali bir kahramandan ve birinin de mitolojik temalardan esinlenilerek ortaya çıktığı görülmüştür. Genel olarak bakıldığında tüm maskotların ev sahibi ülkelere ait bazı özellikleri simgelediği ve tümüne olimpiyat ruhuyla özdeş olumlu manaların yüklendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Olimpiyat, Olimpizm, Yaz Oyunları, Kış Oyunları, Maskot.

Abstract
The Olympics, which are organized every four years, summer and winter games, are considered as the world's biggest sports organizations. Olympic Games; It has a great importance in terms of revealing the geopolitical position, technology, material, spiritual values, social elements and world views of the country. These important organizations are seen as an opportunity to introduce themselves to the world by the countries where they are organized. The mascots used in the promotion of the countries and the meanings of the country are one of the important factors that serve this purpose. Mascot used as a brand identity, sales tool or as a means of entertainment and pleasure especially for children; a person who is expected to bring luck is defined as animal, goods, auspiciousness. The purpose of this study is; The aim of this course is to examine the unique characteristics of the Olympic mascots used by the host countries in the modern summer and winter olympic games with different aspects of the concepts, points of departure and their intended use. In the study; The analysis of the written documents containing information about the facts and events on the subject examined was used to collect the data.A total of 24 mascots were used in the study, which were used by the host countries in the Modern Summer (1972 Munich-2016 Rio de Janeiro) and Winter (1976 Innsbruck - 2018 Pyeongchang) Olympics. According to the findings obtained from the survey, the Olympic mascot was first used in the summer Olympics in 1972 / Munich, and there were 24 mascots in the summer and winter Olympics, 12 were used in winter and 12 were used in the summer olympics. the mascots inspired by the imaginary heroes and the human figure of the three, and the mascots used in the summer olympics, were inspired by the animals, one by the imaginary hero and one by the mythological themes. In general, all mascots symbolize some of the characteristics of the host countries, and all of them have positive meanings that are identical to the spirit of the Olympics.

Keywords
Olympic, Olympism, Summer Games, Winter Games, Mascot.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri