eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(Determination of the Level of Aggression of Secondary Students )

Author : MUSTAFA VURAL, YAŞAR ÇORUH, METİN BAYRAM   Prepared  
Type : Preparation
Printing Year : 22
Number : 75
Page : 55-63


Özet
Bu araştırma ağrı ilinde 2017-2018eğitim öğretim yılında eğitim gören ortaöğretim öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin farklı demografik değişkenler açısından belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, gerek eğitim gerekse de spor bilimleri alanlarında yaygın olarak kullanılan görgül (gözleme dayalı) araştırma modellerinden “Tarama Modeli” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu ağrı ilinde ortaöğretimde eğitim gören 166 kız, 122 erkek toplamda 288 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Kocatürk (1982) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Envanterinden” yararlanılarak Tuzgöl (1998) tarafından geliştirilen “Saldırganlık Ölçeği” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, İki bağımsız değişken ile saldırganlık düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için Independent- Samples T testi ve ikiden fazla değişken ile saldırganlık düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için ise One-Way Anova testi yapılmıştır. Araştırmada analizler için elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerden 260’nın spor yaptığı, 28 öğrencinin ise sporla ilgilenmediği spor yapan öğrencilerin çoğunluğunun atletizm, basketbol ve futbol branşları ile ilgilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunlukla haftada 1 saat ve altı spor yaptığı aynı zamanda eğlence amaçlı spor yaptıkları belirlenmiştir. Demografik özellikler incelendiğinde, cinsiyet, spor yapma durumu, spor branşı ve spor sürelerinde anlamlı düzeyde farklıların olduğu, sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Spor, Saldırganlık, Eğitim, Beden Eğitimi, Şiddet.

Abstract
This study wascarried out to determine the aggression levels of secondary school students who were educated in 2017-2018 academic year in terms of different demographic variables. Inthestudy, de Screening Model (which is one of the empirical (observation based) research models, which is widely used in education and sports sciences fields, was used. The sample of the study consisted of 288 students in total, 166 female and 122 male students in secondary school. As data collection tool, Kocaturk (1982), "developed by the Aggression Inventory" utilizing Tuzgölü (1998), developed by "Aggressiveness Scale" developed by there searchers and "Personal Information Form" is used. In the analysis of the data, the Independent-Samples T test was used to determinet here lationship between he two in dependent variables and the level of aggression, and the One-Way Anova test was used to determinet here lationship betwee more than two variables and the level of aggression. There sultsobtained for the analyzes in there search were interpreted as 0.05 significance level. As a result, students from his 260'n sports, 28 student's athletic sport where the majority of students who are interested in sports, have reached the conclusion that the interested in basketball and football branches. The students who participated in the study mostly 1 hour perweek and six were determined to do sport but also recreational sports do. When examined demographics, gender, sport participation, sport and fitness in time to be significantly different, it has been concluded.

Keywords
Sports, Aggression, Education, Physical Education, Severity.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri