eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessOKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ GÜNLÜK HAYATTA KARŞILAŞABİLECEKLERİ DURUMLARA YÖNELİK HİKÂYELERİ TAMAMLAMA DURUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(Examination of the Situation of Pre-School Children Completing Stories About Situations they may Encounter in Daily Life According to Different Variables )

Author : Nilüfer OKUR AKÇAY   Samet EKİN_Medera HALMATOV  
Type : Copyright
Printing Year : 22
Number : 75
Page : 75-98


Özet
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemde bulunan 5-6 yaş çocuklarının günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumlar ile ilgili düşüncelerini kent merkezinde ve kırsal kesimde olan kız ve erkek çocuklarına göre belirlenmesidir. Bu araştırmada ulaşılabilir örnek tekniği kullanılmış ve araştırmanın örneklemini Ağrı il merkezinde 2016-2017 bahar döneminde Ağrı il merkezinde merkez ve kırsal kesimde olan anaokullarına giden 5-6 yaş öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi merkezde yaşayan 13 kız 12 erkek ve kırsalda yaşayan 14 kız 11 erkek olmak üzere 50 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, çocukların günlük hayatta karşılaştıkları ve fikir sahibi oldukları konular hakkında düşüncelerini belirleyebilmek amacıyla 10 adet hikâye hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme neticesinde hikâyeler sırasıyla her çocuğa sunulmuş ve çocukların hikâyeleri tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak okul öncesi dönemdeki çocukları hikâyeler ile yaratıcı düşünmeye teşvik ederek çocukların problemler karşısında nasıl çıkış yolları arayacakları incelenmiştir. Kırsal kesimdeki ve kent merkezindeki anaokullarına giden çocuklar arasında farklılıklar vardır. Ayrıca her iki bölgedeki kız ve erkek çocukları arasında da farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi, Hikâye Tamamlama, Kırsal, Kent, Günlük Hayat.

Abstract
The aim of this study is to determine the thoughts of the 5-6 year old children in preschool period according to their experiences in the city center and rural areas. In this study, the sample technique was used and the sample of the study consisted of 6-year students who went to the kindergarten in the central and rural areas of Ağrı province in the spring 2016-2017 period. The sample consisted of 13 girls living in the center, 12 boys and 14 girls living in rural areas and 11 boys. In this study, 10 stories were prepared in order to determine the opinions of children about the issues they encounter in daily life and have ideas. During the semi-structured interview, the stories were presented to each child respectively and the children were asked to complete the stories. Content analysis was used in the analysis of the obtained data. As a result, it has been investigated how children will be able to find ways to cope with problems by encouraging preschool children to think creatively through stories. There are differences between children in rural areas and in the city center. There were also differences between boys and girls in both regions.

Keywords
Preschool, Story Completion, Rural, Town, Daily Life.

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri