eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229
Home  |  Legal   |  News  |  Contact   |  Türkçe

Quick accessOKUL ÖNCESİNDE REHBERLİK HİZMETLERİNİN GEREKLİLİĞİNİN REHBER ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation of Guidance Service Necessity in Preschool Education wıth the Views of School Counselors )

Author : Mehmet Kanak  Mustafa ERSOY, Nazlı Sıla YERLİYURT  
Type : Copyright
Printing Year : 22
Number : 76
Page : 187-208


Özet
Bu araştırmada, okul öncesi eğitimde rehber öğretmen görüşleri doğrultusunda rehberlik hizmetlerinin gerekliliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, nitel araştırmada sıkça kullanılan amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışma grubunu Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, ilkokul ve ortaokul bünyesindeki okullarda görev yapan 45 (16 Erkek; 29 Kadın) rehber öğretmen oluşturmuştur. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Uygun temalar oluşturulup katılımcı görüşleri bu temalar altına sıralanmıştır. Rehberlik hizmetleri hakkında çocukların bilgilendirilmesi, okul öncesi dönemde rehberliğin yeri ve önemi, öğretmenlerin rehberlik hizmetleri ile ilgili mevcut bilgileri ve eğitim ihtiyaçları ve ebeveynlere yönelik okul öncesi dönemde rehberlik uygulamaları kategorileri ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri gerekli görülmüş; ancak öğretmenlerin rehberlik uygulamaları konusunda daha fazla bilgilendirilmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitim, Rehberlik, Rehberlik Hizmetleri, Görüş, Rehber Öğretmen

Abstract
In this study, it is aimed to find out whether guidance services are required in preschool education in line with the views of school counselors. It was a case study of qualitative research design. Typical case sampling among purposive sampling methods was used. The study group included 45(Male = 16, Female = 29) school counselors working in primary and secondary schools within Sivas Provincial Directorate of National Education. Data were collected through an interview form including semi structured questions that were prepared in line with the aim of the study by the researchers. The data were analyzed using descriptive analysis technique. Main themes were generated and then the views were aligned under the themes. The emerging categories are: Informing students about guidance, place and importance of guidance in preschool education, current knowledge of teachers about guidance and their training needs and guidance for parents in preschool education. The findings revealed that although guidance service have been found necessary in the preschool education, teachers should be informed more about guidance services.

Keywords
Preschool Education, Guiadance, Guidance Service, View, School Counselors

Advanced Search


Announcements


Adress :
Phone : Fax :
Email :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri